RO | EN | HU

europedirect.Institutii si politici Europene, politici ue, politici comune ale uniunii europene, politicile comune ale uniunii europene, politici comune ale ue, politici sociale europene, politici sociale in ue

Dezbatere privind trecerea la o viteza superioara in lupta impotriva saraciei

Comisia Europeană a lansat la 10 noiembrie 2010 o consultare publică privind viitorul politicii de dezvoltare a UE. Confruntată cu tripla provocare a crizei economice, alimentare și ecologice și constatând totodată performanțele economice în general încurajatoare ale țărilor în curs de dezvoltare, Comisia dorește să culeagă puncte de vedere cu privire la modul cel mai eficace în care UE poate să sprijine țările în curs de dezvoltare în eforturile lor de a realiza progrese accelerate în vederea atingerii și chiar a depășirii Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului. Pornind de la realizările anterioare, Comisia propune patru teme principale de dezbatere: impactul ajutorului acordat de UE, încurajarea unei creșteri mai favorabile incluziunii, promovarea dezvoltării durabile și obținerea de rezultate durabile în domeniul agriculturii și al securității alimentare. După încheierea consultării publice deschise țărilor din UE și țărilor partenere, Comisia va prezenta o comunicare privind modernizarea politicii de dezvoltare a UE în 2011.
„Ajutorul acordat de UE trebuie să contribuie la asigurarea un nivel decent de trai pentru toți cetățenii și să le ofere acestora șansa de a-și construi viitorul. Cetățenii UE sunt în continuare hotărâți să vină în sprijinul celor mai sărace țări și așteaptă rezultate concrete. Vreau să vin în întâmpinarea acestor așteptări asigurându-mă că asistența UE are un impact puternic și durabil în teren”, a afirmat comisarul UE pentru dezvoltare, Andris Piebalgs. „Politica noastră trebuie să abordeze cauzele profunde ale sărăciei și să acționeze ca un catalizator pentru a crea condițiile propice unei creșteri favorabile incluziunii în țările noastre partenere. Mandatul meu constă în a lupta pentru reducerea sărăciei și pentru o mai bună coordonare a ajutorului UE, care reprezintă peste 50 % din ajutorul mondial. Sunt convins că, dotându-se cu o politică modernă și cu instrumente adecvate, UE trece la o viteză superioară și va promova un ritm accelerat de dezvoltare a țărilor în curs de dezvoltare pe termen lung. ”

Cartea verde urmărește lansarea unei dezbateri privind modul cel mai eficace prin care politica de dezvoltare a UE poate fi adaptată la necesitățile țărilor în curs de dezvoltare și la valoarea adăugată a acțiunii UE. Comisia este de acord că acțiunile întreprinse în acest sens vor trebui să fie diferențiate și flexibile, însă formulează întrebări legate de patru obiective comune pe care UE și statele sale membre trebuie să le urmărească în cooperare:

- Cum să se asigure un impact puternic al politicii de dezvoltare a UE, astfel încât fiecare euro cheltuit să asigure o valoare adăugată maximă, un raport cost-beneficii optim, o influență cât mai mare și o moștenire cât mai valoroasă din punct de vedere al oportunităților create pentru generațiile următoare. Ajutorul european trebuie să se concentreze asupra acelor domenii în care poate fi demonstrată o valoare adăugată certă. Pentru aceasta trebuie vizate patru cerințe fundamentale: dezvoltarea umană, inclusiv din punct de vedere al sănătății și educației, și securitatea ca set de condiții prealabile pentru dezvoltarea oricărei țări; creșterea și incluziunea socială pentru un angajament de lungă durată. Sunt avute în vedere aici și sprijinul pentru buna guvernanță, coordonarea ajutorului și coerența politicilor.

- Cum să se încurajeze o creștere mai puternică și mai favorabilă incluziunii în țările în curs de dezvoltare, ca mijloc de reducere a sărăciei. Ajutorul în sine nu va fi suficient pentru a susține capacitatea țărilor de a reduce sărăcia, iar creșterea poate avea un efect multiplicator prin crearea de locuri de muncă și prin acordarea de protecție socială. Se ridică întrebarea dacă UE ar trebui să aibă în vedere noi strategii comune privind creșterea favorabilă incluziunii, în parteneriat cu grupările individuale sau regionale din țările în curs de dezvoltare, inclusiv cu cooptarea părților interesate din sectorul privat. Aceste strategii ar putea să abordeze aspecte-cheie precum asigurarea cadrului juridic și de reglementare corespunzător, a accesului la credite sau a unor condiții decente de muncă. Acest obiectiv este legat și de modul cel mai eficace în care politica de dezvoltare ar putea contribui la consolidarea integrării regionale și la asigurarea unei integrări pozitive a țărilor în curs de dezvoltare în comerțul mondial.

- Cum să se promoveze dezvoltarea durabilă ca motor al progresului: dezvoltarea bazată pe economia verde trebuie să fie văzută nu numai ca o povară, ci de fapt ca un factor care poate crea oportunități uriașe. Cartea verde reflectă asupra modalităților prin care se poate asigura faptul că dezvoltarea durabilă se află în centrul politicilor noastre de dezvoltare și de acțiune climatică pentru a garanta faptul că acțiunile de combatere a schimbărilor climatice îmbunătățesc, totodată, potențialul de creștere al celor mai săraci cetățeni din lume. Comisia ridică, de asemenea, problema accesului la energie, care constituie o condiție prealabilă pentru atingerea majorității Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului (ODM): fără energie nu pot exista spitale sau școli operaționale, fără energie nu poate exista producție agricolă. Cartea verde constată că Africa deține un potențial enorm de energie regenerabilă încă neexploatat, care ar putea fi folosit pentru a asigura accesul la energie electrică a milioane de oameni. Un alt aspect abordat este legat de utilizarea adecvată a ansamblului fondurilor destinate acțiunii climatice, biodiversității și dezvoltării care provin din granturi sau din împrumuturi sau de combinarea acestor două tipuri de finanțare.

- Cum să se obțină rezultate durabile în domeniul agriculturii și al securității alimentare. Dezvoltarea și securitatea alimentară sunt într-o strânsă interdependență; experiența arată că reforma agricolă și capacitatea de a asigura hrană pentru populația unei țări constituie o condiție prealabilă pentru impulsionarea dezvoltării și reducerea sărăciei. Cartea verde propune ca agricultura și securitatea alimentară să fie utilizate ca banc de probă pentru a testa capacitatea UE de a asigura o cooperare cu un impact puternic și de a promova o creștere verde și favorabilă incluziunii prin concentrarea eforturilor sale asupra garantării faptului că, acolo unde se acordă asistență, este avut în vedere întregul lanț de producție.

Context:
Uniunea Europeană este cel mai mare donator din lume, contribuția sa reprezentând aproximativ 56 % din ajutorul global. În 2009, Uniunea Europeană și statele sale membre au acordat ajutoare pentru dezvoltare în valoare totală de 49 de miliarde €. Ajutorul extern gestionat de Comisia Europeană s-a ridicat, în 2009, la 12 miliarde €. Articolul 208 din Tratatul de la Lisabona prevede că: „(…) Politica de cooperare pentru dezvoltare a Uniunii și politicile statelor membre se completează și se susțin reciproc. Obiectivul principal al politicii Uniunii în acest domeniu îl reprezintă reducerea și, în cele din urmă, eradicarea sărăciei. Uniunea ține seama de obiectivele cooperării pentru dezvoltare la punerea în aplicare a politicilor care pot afecta țările în curs de dezvoltare.”

Pagini Utile:
http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_en.htm