RO | EN | HU

europedirect.Institutii si politici Europene, politici ue, politici comune ale uniunii europene, politicile comune ale uniunii europene, politici comune ale ue, politici sociale europene, politici sociale in ue

Program ambitios vizand dezvoltarea pietei unice a serviciilor

Pentru a valorifica potenţialul pieţei unice a serviciilor până în 2012, Comisia Europeană a adoptat, in 27 ianuarie 2011, un set de măsuri speciale vizând soluţionarea problemelor rămase nerezolvate. Directiva Servicii urmărește tocmai eliminarea obstacolelor inutile și împovărătoare din calea comerţului cu servicii desfășurat în cadrul pieţei unice. La un an după termenul limită de transpunere, Comisia și statele membre au finalizat o evaluare a modului în care directiva a fost pusă în aplicare pe teren. Rezultatele acestui exerciţiu de „evaluare reciprocă” au dus la concluzia că, deși s-au realizat multe lucruri până în prezent, piaţa unică a serviciilor nu funcţionează încă la întregul ei potenţial.

 Michel Barnier, comisarul pentru piaţa internă și servicii, a declarat: „În aceste vremuri de criză, trebuie să valorificăm întregul potenţial de creștere inerent unei pieţe unice integrate a serviciilor. Acest lucru va ajuta întreprinderile să crească, să inoveze și să creeze mai multe locuri de muncă, oferind totodată atât consumatorilor, cât și întreprinderilor din UE servicii mai competitive și de mai bună calitate.”

Măsuri speciale de consolidare a pieţelor serviciilor din UE
Directiva Servicii a constituit un important pas înainte, însă mai rămân încă multe de făcut pentru a îmbunătăţi funcţionarea pieţelor serviciilor din UE. În comunicarea „Către un Act privind piaţa unică - (IP/10/1390) pentru o economie socială de piaţă cu grad ridicat de competitivitate”, adoptată la 27 octombrie 2010, se estimează că beneficiile anuale obţinute datorită unei mai bune funcţionări a pieţei unice a serviciilor se vor situa între 60 și 140 de miliarde de euro, ceea ce înseamnă o creștere a PIB-ului cu 0,6 până la 1,5%. În prezent, serviciile reprezintă două treimi din PIB-ul și din ocuparea forţei de muncă a UE, însă numai aproximativ o cincime din totalul schimburilor comerciale desfășurate interiorul Uniunii. Astăzi, doar circa 8% din IMM-urile europene fac afaceri în alte state membre. Această lipsă de dinamism nu numai că limitează posibilităţile de alegere ale consumatorilor, dar împiedică totodată dezvoltarea activităţilor și creșterea întreprinderilor mici și inovatoare.

Pentru a remedia această stare de fapt, Comisia a propus următoarele măsuri:
- Asigurarea funcţionării pe teren a pieţei unice: în 2011 și 2012, Comisia va efectua un „test de performanţă” a pieţei unice a serviciilor din perspectiva utilizatorilor, de exemplu, a unui arhitect suedez care dorește să proiecteze o casă în Italia sau a unui rezident finlandez care utilizează serviciile unui contabil ceh. „Testul de performanţă” va ţine seama de toate celelalte norme ale UE aplicabile serviciilor care nu intră sub incidenţa directivei privind serviciile, și ar trebui să evalueze modul în care interacţionează diferitele norme ale UE în domeniu. Obiectivul urmărit este de a identifica problemele practice specifice care perturbă piaţa internă a serviciilor și modul în care interacţiunea dintre norme diferite poate avea efecte nedorite. Comisia a indicat deja că este necesar să se aibă în vedere măsuri suplimentare cu privire la limitările impuse anumitor prestatori din unele ţări, de exemplu în ceea ce privește statutul juridic pe care aceștia l-ar putea adopta (de exemplu, interdicţia pentru prestatorii de servicii meșteșugărești, cum ar fi tâmplarii, de a se constitui în societăţi cu răspundere limitată) sau persoanele care pot deţine capital în cadrul societăţii acestora (de exemplu, obligaţia ca o persoană să fie consultant fiscal calificat pentru a deţine capital într-o societate care oferă servicii de consultanţă fiscală).
- Eliminarea elementelor care împiedică prestarea serviciilor transfrontaliere: „Evaluarea reciprocă” a dovedit în mod concret existenţa unor dificultăţi care afectează prestarea transfrontalieră a serviciilor în cazul societăţilor fără sediu permanent (este vorba despre prestatorii de servicii care nu au un sediu permanent în ţara în care își oferă serviciile). Comisia urmează să monitorizeze îndeaproape efectele directivei privind serviciile asupra acestui sector prin intermediul unor rapoarte intermediare publicate anual; primul raport de acest gen va fi publicat până la sfârșitul anului 2011. Trebuie evitată și apariţia în legislaţia statelor membre a unor noi bariere de natură reglementară în calea serviciilor. Aceste bariere pot apărea cu ocazia reexaminării de către statele membre a prevederilor lor în materie de stabilire; Comisia va monitoriza îndeaproape evoluţia situaţiei.
- Asigurarea unei aplicări ambiţioase și complete a directivei privind serviciile: Comisia va iniţia un dialog bilateral cu mai multe state membre în care au fost constatate probleme legate de implementarea directivei. De asemenea, în 2011 Comisia va efectua o primă evaluare economică a efectelor implementării directivei și a impactului acesteia asupra funcţionării pieţelor serviciilor.

Context:
Directiva Servicii reprezintă un act legislativ al UE care a intrat în vigoare cu scopul de a elimina obstacolele inutile și împovărătoare care împiedică furnizarea de servicii pe teritoriul UE. Serviciile reprezintă +/- 66% din PIB-ul UE. Directiva Servicii este un act legislativ orizontal vizând o gamă largă de servicii care reprezintă aproximativ 40% din PIB-ul și din ocuparea forţei de muncă a Uniunii. Directiva prevede că, până la sfârșitul anului 2009, statele membre trebuie să-și simplifice procedurile administrative și să stabilească „ghișee unice” pentru a facilita prelucrarea electronică a documentelor de către întreprinderi. Pentru a ţine seama de progresele realizate și pentru a identifica problemele nesoluţionate, directiva a prevăzut un proces de „evaluare reciprocă”, desfășurat în 2010. Acesta a reprezentat un exerciţiu de „evaluare inter pares” inovator și bazat pe date concrete, în cadrul căruia statele membre și Comisia au analizat împreună principalele rezultate ale implementării directivei privind serviciile.

Dinamizarea sectorului serviciilor din UE reprezintă o prioritate centrală pentru Comisie. Serviciile constituie forţa motrice a economiei UE, aproximativ nouă din zece locuri de muncă fiind create în acest sector. Potrivit constatărilor Comisiei din analiza anuală a creșterii (a se vedea IP/11/22), UE nu-și va putea îndeplini obiectivele ambiţioase ale strategiei Europa 2020 în ceea ce privește creșterea durabilă și favorabilă incluziunii decât dacă se acordă prioritate unor reforme structurale urgente ale pieţelor de servicii și produse, în vederea îmbunătăţirii mediului de afaceri.
A se vedea, de asemenea, MEMO/11/49.

Informaţii suplimentare:
http://ec.europa.eu/internal_market/services/services-dir/implementation_en.htm