RO | EN | HU

europedirect.Institutii si politici Europene, politici ue, politici comune ale uniunii europene, politicile comune ale uniunii europene, politici comune ale ue, politici sociale europene, politici sociale in ue

Cine sunt coordonatorii domeniilor prioritare din cadrul Strategiei UE pentru regiunea Dunarii

Comisarul pentru politică regională, Johannes Hahn, a anunțat, in 3 februarie 2011, la Budapesta, împreună cu ministrul maghiar al afacerilor externe, Janos Martonyi, țările și regiunile care vor coordona domeniile de acțiune prioritară din cadrul Strategiei UE pentru regiunea Dunarii. Acestea vor dirija punerea în aplicare a strategiei stabilind de comun acord un program de lucru și identificând sursele de finanțare, în colaborare cu celelalte țări implicate și cu alți parteneri, cum ar fi organizațiile neguvernamentale. Au fost identificate unsprezece domenii de acţiune prioritară. Se preconizează o cooperare strânsă între țări, precum și optimizarea utilizării întregii finanțări UE disponibile. Toate acestea fără a se aloca fonduri suplimentare, a se stabili noi reguli sau a se crea noi instituții.

Comisarul Hahn a declarat: „Strategia conferă o dimensiune nouă și ambițioasă cooperării din regiunea Dunării. Sunt extrem de încântat că fiecare stat membru UE din regiune va coordona cel puțin un domeniu de acțiune și că o serie de state din afara Uniunii vor avea, de asemenea, un rol proactiv. Coordonatorii vor începe imediat pregătirile pentru punerea în practică a strategiei, identificând acțiunile urgente de pus în aplicare care să contribuie la dezvoltarea regiunii și la valorizarea întregului său potențial economic. Sunt convins că, insistând asupra celor mai importante aspecte, cum ar fi mobilitatea, energia, poluarea, inovarea, locurile de muncă și securitatea, strategia va aduce o contribuție reală la construirea unui viitor mai bun pentru această parte a Europei.”

Regiunea Dunării se întinde din Germania, la vest, până în Ucraina, la est. Ea se confruntă cu numeroase provocări, printre care potențialul nevalorificat de transport naval, lipsa legăturilor rutiere și feroviare, necoordonarea eforturilor în domeniul educației, cercetării și inovării.
Cooperarea într-un „cadru macroregional” are drept obiectiv realizarea unei coordonări mai eficiente. Această abordare – inițiată deja cu succes în regiunea Mării Baltice – nu implică noi acte normative sau instituții, ci mai degrabă consolidează legăturile dintre diferitele politici și o gamă largă de părți interesate.
Această formă de cooperare poate fi aplicată în cazul anumitor probleme, precum viiturile, distrugerea biodiversităţii în diferite habitate sau contrabanda. Ea poate da naștere și unor noi oportunități, de exemplu prin îmbunătățirea navigației pe Dunăre și prin interconectarea piețelor energetice naționale pentru a preveni deficitele de electricitate și de combustibili.

Deși strategia nu are în vedere o finanțare suplimentară din partea Uniunii, regiunea beneficiază deja de fonduri considerabile prin intermediul unei serii de programe ale UE. Obiectivul este de a fructifica într-o mai mare măsură sprijinul deja disponibil – nu mai puțin de 100 de miliarde EUR au fost alocate în cadrul politicii de coeziune (Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul de Coeziune, Fondul Social European) între 2007 și 2013 – și de a arăta modul în care cooperarea macroregională poate contribui la rezolvarea problemelor locale. După numirea coordonatorilor domeniilor de acţiune prioritară, strategia va trebui să fie aprobată de Consiliul European, în luna iunie.

Strategia conține un plan de acțiune detaliat bazat pe patru piloni:
* Interconectarea regiunii Dunării (de exemplu, îmbunătățirea mobilității, promovarea unei politici energetice durabile, precum și a culturii și turismului)
* Protejarea mediului în regiunea Dunării (de exemplu, refacerea calității apei, gestionarea riscurilor de mediu și conservarea biodiversității)
* Creșterea prosperității regiunii Dunării (de exemplu, dezvoltarea capacității de cercetare, educației și tehnologiilor informaționale, sprijinirea competitivității întreprinderilor și investiții în dezvoltarea competențelor populației)
* Consolidarea regiunii Dunării (de exemplu, ameliorarea capacității instituționale și îmbunătățirea cooperării în vederea combaterii crimei organizate).

De asemenea, strategia propune și o serie de obiective delimitate în timp cărora să li se acorde atenție, printre care:
- dezvoltarea unor terminale multimodale eficiente în porturile de pe Dunăre, pentru a conecta, până în 2020, căile navigabile interioare cu cele de transport rutier şi feroviar;
- punerea în aplicare a planurilor de gestionare a riscurilor de inundații pe întregul curs al Dunării – care vor trebui definitivate până în 2015, potrivit directivei UE privind inundațiile – și reducerea semnificativă a riscului de inundații, până în 2021;
- reducerea nutrienților, până în 2020, pentru a readuce ecosistemele din Marea Neagră la nivelurile din 1960;
- garantarea accesului la internet în bandă largă de mare viteză pentru toți cetățenii UE din regiune, până în 2013;
- investirea a 3% din PIB în cercetare și dezvoltare, până în 2020.

Una dintre primele sarcini ale coordonatorilor domeniilor de acţiune prioritară va fi aceea de a stabili de comun acord și de a defini aceste obiective împreună cu țările implicate cel mai puternic în fiecare domeniu de acțiune.
Pentru a îndeplini obiectivele, strategia enumeră o serie de acțiuni care vor aduce, de asemenea, o contribuție importantă la realizarea obiectivelor mai ample ale Strategiei 2020 pentru o creștere economică durabilă și inteligentă.
Țările care vor coordona fiecare domeniu de acţiune prioritară sunt enumerate în anexă.

Context:
Țările care participă la strategia UE pentru regiunea Dunării sunt: Germania (landurile Baden-Württemberg și Bavaria), Austria, Ungaria, Republica Cehă, Slovacia, Slovenia, Bulgaria, România, Croația, Serbia, Bosnia-Herzegovina, Muntenegru, Moldova și Ucraina.
Comisia a propus strategia la solicitarea Consiliului European. Se preconizează că strategia va fi aprobată de statele membre în cursul președinției ungare, în prima jumătate a anului 2011.

STRATEGIA UE PENTRU REGIUNEA DUNĂRII
Coordonarea domeniilor prioritare:
(Bosnia-Herzegovina și Muntenegru pot fi de asemenea implicate, după caz)
1) Îmbunătățirea mobilității și intermodalității [1]
Căi navigabile interioare - Austria, România
Căi feroviare, rutiere și aeriene - Slovenia, Serbia, (Țară care și-a exprimat interesul: Ucraina)
2) Încurajarea politicilor energetice durabile - Ungaria, Republica Cehă
3) Promovarea culturii și turismului, a contactelor directe între oameni - Bulgaria, România
4) Restaurarea și întreținerea calității apelor - Ungaria, Slovacia
5) Gestionarea riscurilor de mediu - Ungaria, România
6) Conservarea biodiversității, peisajelor și a calității aerului și solurilor - Germania (Bavaria), Croația
7) Dezvoltarea unei societăți bazate pe cunoaștere (cercetare, educație și TIC) - Slovacia, Serbia
8) Sprijinirea competitivității întreprinderilor - Germania (Baden-Württemberg), Croația
9) Investirea în oameni și competențe - Austria,  Moldova
10) Consolidarea capacității și cooperării instituționale - Austria (Viena), Slovenia
11) Cooperarea în domeniul securității și combaterii crimei organizate - Germania, Bulgaria
--------------------------------------------------------------------------------
[1] Pentru această prioritate este, de asemenea, necesar să se asigure o coordonare generală.

Pagini Utile:
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/danube/index_en.htm