RO | EN | HU

europedirect.Institutii si politici Europene, politici ue, politici comune ale uniunii europene, politicile comune ale uniunii europene, politici comune ale ue, politici sociale europene, politici sociale in ue

„Small Business Act” pentru Europa

Strategia Europa 2020 şi economia europeană se bazează în mare măsură pe valorificarea potenţialului de care dispun întreprinderile mici şi mijlocii (IMM). În UE, aproximativ 23 de milioane de IMM-uri asigură locuri de muncă pentru 67 % din forţa de muncă din sectorul privat. Small Business Act (SBA) este cadrul de politici al UE destinat să întărească IMM-urile pentru ca acestea să crească şi să creeze locuri de muncă. Între 2008 şi 2010, Comisia şi statele membre UE au implementat acţiuni stabilite în SBA pentru uşurarea sarcinii administrative, facilitarea accesului IMM-urilor la finanţare şi sprijinirea accesului lor la noi pieţe. Chiar dacă cele mai multe dintre iniţiativele prevăzute de SBA au fost declanşate, o reexaminare a stadiului actual al implementării arată că mai sunt multe de făcut pentru ajutorarea IMM-urilor.
Vicepreşedintele Comisiei Europene, Antonio Tajani, comisar pentru industrie şi antreprenoriat, a declarat: „IMM-urile reprezintă peste 99 % din totalul întreprinderilor şi angajează peste 90 de milioane de persoane în Europa. Ele reprezintă motorul economiei noastre şi trebuie să rămână puternice, competitive şi inovatoare. Statele membre trebuie să acţioneze rapid pentru asigurarea implementării depline a Small Business Act.”

Iniţiative SBA de succes începând din 2008 şi până în prezent

Small Business Act este primul cadru de politici cuprinzător pentru IMM-uri al UE şi al statelor membre ale acesteia. De la adoptarea sa, în iunie 2008, s-au înregistrat progrese considerabile prin acţiuni de întărire a IMM-urilor în mai multe privinţe: 
- 100 000 de IMM-uri au beneficiat de pe urma instrumentelor financiare ale programului-cadru pentru inovaţie şi competitivitate, creând peste 100 000 de locuri de muncă;
- prin directiva privind plăţile cu întârziere, autorităţilor publice li se cere, în prezent, să îşi plătească furnizorii în termen de 30 de zile, îmbunătăţind fluxul de lichidităţi al întreprinderilor;
- în majoritatea statelor membre, timpul şi costurile necesare pentru înfiinţarea unei întreprinderi s-au redus considerabil, scăzând media UE pentru o societate privată cu răspundere limitată de la 12 zile şi 485 EUR în 2007, la 7 zile şi 399 EUR în 2010.
- procedurile online eficientizate şi oportunităţile de ofertare în comun au făcut ca participarea la achiziţii publice să fie mai uşoară pentru IMM-uri;
- noul Centru UE pentru IMM-uri din China sprijină accesul IMM-urilor pe pieţele chineze.

Chiar dacă toate statele membre au recunoscut importanţa unei puneri în aplicare rapide a SBA, abordarea adoptată şi rezultatele obţinute variază considerabil între statele membre. Reexaminarea subliniază faptul că statele membre trebuie să îşi intensifice eforturile de promovare a antreprenoriatului şi a IMM-urilor pentru susţinerea spiritului antreprenorial în climatul economic dificil de astăzi.

Un nou impuls pentru SBA
Comisia este decisă să continue să acorde prioritate IMM-urilor. Pentru a reflecta cele mai recente evoluţii economice, pentru a alinia SBA la priorităţile strategiei Europa 2020 şi pentru a îmbunătăţi continuu mediul de afaceri pentru IMM-uri, reexaminarea propune noi acţiuni în mai multe domenii prioritare:

Îmbunătăţirea accesului la finanţare pentru investiţii şi dezvoltare
- acces la garanţii de împrumut pentru IMM-uri prin mecanisme consolidate de garantare a împrumuturilor;
- plan de acţiune pentru îmbunătăţirea accesului IMM-urilor la finanţare, inclusiv a accesului la pieţe de capital de risc, precum şi măsuri orientate către sensibilizarea investitorilor la oportunităţile oferite de IMM-uri;
- acordarea pentru toate băncile, indiferent de dimensiuni, a posibilităţii de a implementa cu uşurinţă împrumuturi ale BEI şi instrumente UE;

Reglementare inteligentă pentru a le oferi IMM-urilor posibilitatea de a se concentra asupra activităţilor de bază
- legislaţie UE îmbunătăţită printr-un test IMM pentru propunerile legislative ale Comisiei, acordându-se o atenţie specială diferenţelor între microîntreprinderi, întreprinderile mici şi cele mijlocii;
- realizarea de „ghişee unice” în statele membre pentru facilitarea procedurilor administrative;
- ţinte cuantificate pentru reducerea „supra-legiferării”, practică a organismelor naţionale prin care se depăşesc termenii directivelor UE la transpunerea acestora în legislaţia naţională;

Utilizarea deplină a pieţei unice
- propunere pentru o bază de impozitare consolidată comună pentru întreprinderi;
- măsuri pentru facilitarea recuperării transfrontaliere a creanţelor;
- revizuire a sistemului european de standardizare pentru realizarea unor standarde mai favorabile IMM-urilor şi mai uşor accesibile;
- orientări pentru utilizarea de către IMM-uri a normelor de etichetare a originii;

Sprijinirea IMM-urilor pentru a face faţă problemelor globalizării şi schimbării climatice
- propunere privind sprijinirea IMM-urilor pe pieţe din afara UE;
- o nouă strategie pentru grupuri şi reţele competitive la nivel global;
- acţiuni specifice privind transferul regional de cunoştinţe între experţi în mediul înconjurător şi energie din cadrul Reţelei întreprinderilor europene.

De asemenea, reexaminarea propune o guvernanţă consolidată pentru implementarea SBA, cu organizaţiile oamenilor de afaceri în prima linie.
Acţiunile schiţate mai sus reprezintă o selecţie limitată. Pentru o listă completă a acţiunilor, a se vedea reexaminarea SBA sau MEMO/11/109. MEMO/11/110 oferă mai multe exemple de implementare cu succes a SBA şi a principiului „a gândi mai întâi la scară mică” în statele membre.

Informaţii suplimentare:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/