RO | EN | HU

europedirect.Institutii si politici Europene, politici ue, politici comune ale uniunii europene, politicile comune ale uniunii europene, politici comune ale ue, politici sociale europene, politici sociale in ue

Comisia stabileste un model pentru drepturile de proprietate intelectuala in scopul stimularii creativitatii si inovarii

Drepturile de proprietate intelectuală (DPI), care cuprind brevetele, mărcile, desenele si modelele industriale si indicațiile geografice, precum si drepturile de autor si drepturile legate de copyright (pentru artistii interpreți, producători si societățile de radiodifuziune), datează de secole întregi. Adesea, chiar fără să observăm, ne afectează viața cotidiană: ele protejează tehnologia pe care o utilizăm (automobilele, telefoanele mobile, trenurile), alimentele pe care le consumăm, muzica pe care o ascultăm sau filmele pe care le vedem. În ultimii ani, însă, schimbările tehnologice si, în special, importanța tot mai mare a activităților online au schimbat complet lumea în care funcționează drepturile de proprietate intelectuală. În combinația actuală, normele europene si cele naționale nu mai sunt adaptate si trebuie modernizate. Acesta este motivul pentru care Comisia a adoptat astăzi o strategie cuprinzătoare prin care să restructureze cadrul legal de funcționare a DPI. Obiectivul nostru este de a permite inventatorilor, creatorilor, utilizatorilor si consumatorilor să se adapteze la noile condiții si să profite de noi posibilități de afaceri. Noile norme vor institui echilibrul corect între promovarea creației si a inovării, pe de o parte asigurând recompensarea si investițiile necesare pentru creatori si, pe de altă parte, promovând cel mai larg acces posibil la bunurile si serviciile protejate de DPI. Asigurarea acestui echilibru corect va aduce schimbări reale pentru întreprinderi (de la artistul care lucrează singur la marile companii farmaceutice) prin încurajarea investițiilor în inovare. Acest aspect va produce beneficii pentru cresterea si competitivitatea din UE, create prin intermediul pieței unice. Consumatorii vor cunoaste avantajele unui acces mai larg si mai usor la informații si la conținutul cultural, de exemplu la muzica online. strategia abordează numeroase aspecte pentru a garanta acoperirea DPI într‑un mod exhaustiv - de la brevetul necesar unei întreprinderi pentru a proteja o invenție la combaterea folosirii abuzive a invențiilor prin intermediul unei propuneri adoptate tot astăzi care va înăspri măsurile luate în cazuri de contrafacere si piraterie. Printre primele rezultate ale acestei strategii globale privind DPI se numără propunerile adoptate astăzi, una dintre ele vizând un sistem de acordare mai usoară a licențelor pentru asa-numitele „opere orfane”, care va permite multor opere culturale să fie accesibile online, iar alta fiind o propunere pentru un nou regulament vizând înăsprirea măsurilor vamale de combatere a comerțului cu produse care încalcă DPI. „Asigurarea nivelului adecvat de protecție a drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul pieței unice este esențială pentru economia Europei. Progresul depinde de ideile noi, de cunostințele noi”, a declarat comisarul pentru piața internă Michel Barnier. „Dacă drepturile nu sunt protejate, nu se va investi în inovare. Pe de altă parte, consumatorii si utilizatorii trebuie să aibă acces la conținutul cultural, de exemplu la muzica online, pentru ca noile modele de afaceri si diversitatea culturală să prospere. scopul nostru, astăzi, este de a stabili un echilibru corect între aceste două obiective legate de DPI în ansamblu si de a face din cadrul legislativ european în materie de proprietate intelectuală un factor favorizant pentru companii si cetățeni si un cadru potrivit pentru lumea online si pentru competiția mondială de idei.” Algirdas Šemeta, comisarul responsabil cu uniunea vamală, a spus: „Vămile sunt plasate în mod ideal la frontiere pentru a proteja cetățenii si întreprinderile legale, iar contribuția lor este extrem de importantă pentru combaterea contrafacerii si a pirateriei”. El a adăugat: „sunt convins că un sistem solid al drepturilor de proprietate intelectuală este crucial pentru întreaga economie a UE. Datorită propunerii de astăzi, vămile vor putea să ofere o mai bună protejare a DPI si să combată mai bine comerțul cu produse care încalcă DPI.” Strategia privind DPI prezintă o serie de măsuri politice cheie, pe termen scurt si pe termen lung, în diverse domenii care includ: Brevetele: Comisia a prezentat deja propuneri, în luna aprilie, pentru protecția unitară a brevetelor în cadrul cooperării consolidate (a se vedea IP/11/470). Între timp, se va lucra în continuare la propuneri referitoare la crearea unui tribunal unificat si specializat în materie de brevete pentru brevetele europene clasice si pentru cele viitoare, cu efect unitar. Acest lucru ar reduce foarte mult costurile aferente litigiilor si timpul afectat soluționării litigiilor legate de brevete si va spori securitatea juridică pentru întreprinderi. Mărcile: Cu toate că înregistrarea mărcilor comerciale în UE a fost armonizată în statele membre de aproape 20 de ani, iar marca comunitară a fost stabilită în urmă cu 15 ani, este din ce în ce mai multă nevoie de sisteme de înregistrare mai raționalizate, mai eficace si mai coerente. Comisia intenționează să prezinte, în 2011, propuneri de modernizare a sistemului mărcilor la nivel UE si național si de adaptare a acestuia la era internetului. Indicații geografice (IG): IG consolidează legătura dintre calitatea unui produs si originea sa geografică. Cu toate acestea, nu există în prezent niciun sistem disponibil la nivel UE pentru protejarea produselor de altă natură decât cele agricole, precum marmura de Carrara sau cuțitele solingen, fapt care favorizează existența unor condiții concurențiale neechitabile în cadrul pieței unice. De aceea, Comisia va efectua o analiză aprofundată a cadrului legal existent în statele membre, precum si a impactului economic pe care l-ar putea avea protecția IG ale produselor de altă natură decât cele agricole în 2011 si 2012. În funcție de rezultatul evaluării impactului, acestea ar putea fi urmate de propuneri legislative. Acordarea de licențe multiteritoriale pentru drepturi de autor: Desi domeniul de aplicare material al drepturilor de autor a fost în mare parte armonizat, drepturile se acordă încă în regim național. În perspectiva pieței unice digitale, raționalizarea acordării de licențe pentru drepturi de autor si a distribuirii veniturilor este una dintre provocările majore care trebuie abordate. În cea de-a doua jumătate a anului 2011, Comisia va prezenta o propunere de creare a unui cadru legal pentru gestionarea colectivă multiteritorială eficientă a drepturilor de autor, în special în domeniul muzicii. Propunerea va institui totodată norme comune privind guvernanța transparentă si o distribuire transparentă a veniturilor. În a doua jumătate a anului 2011, Comisia va iniția si o consultare pe diverse teme legate de distribuirea online a operelor audiovizuale. Bibliotecile digitale: Crearea bibliotecilor digitale europene care să conserve si să răspândească bogatul patrimoniu cultural si intelectual al Europei este un factor cheie în dezvoltarea unei economii bazate pe cunoastere. Pentru a facilita atingerea acestui scop, Comisia prezintă astăzi si o propunere legislativă care va permite digitizarea si punerea la dispoziția tuturor online a asa-numitelor „opere orfane” (opere precum cărțile sau articole din ziare ori reviste încă protejate de drepturi de autor, însă ale căror deținători de drepturi sunt necunoscuți sau nu pot fi localizați pentru a se obține permisiunea de difuzare ) – a se vedea MEMO/11/333. Totodată, Comisia asteaptă cu interes încheierea unui memorandum de înțelegere între biblioteci, editori, autori si organismele de gestiune colectivă în scopul de a facilita găsirea unor soluții pentru acordarea de licențe pentru digitizare si de a pune la dispoziția publicului cărțile în afara circuitului comercial. Încălcările DPI: Contrafacerea si pirateria reprezintă pentru economie o amenințare care ia amploare. Între 2005 si 2009, numărul cazurilor înregistrate la granițele UE de produse suspectate a fi încălcat DPI a crescut de la 26 704 la 43 572. În acelasi timp, industria creativă estimează că pirateria a adus industriei europene a filmului, muzicii, televiziunii si sectorului de software un prejudiciu de 10 miliarde de euro si peste 185 000 de locuri de muncă numai în 2008. Comisia este decisă să îsi intensifice eforturile în acest domeniu. În primul rând, Comisia a prezentat astăzi un regulament destinat să consolideze Observatorul european al contrafacerii si pirateriei, lansat de Comisie în 2009, încredințând sarcinile acestuia Oficiului pentru armonizare în cadrul pieței interne (OAPI). Acesta va permite observatorului să profite de cunostințele de specialitate în materie de proprietate intelectuală ale OAPI si de experiența acumulată în ceea ce priveste mărcile, desenele si modelele). Regulamentul este transmis în prezent spre examinare Parlamentului European si Consiliului. În al doilea rând, în primăvara lui 2012, Comisia va propune revizuirea Directivei privind respectarea DPI (a se consulta IP/04/540). Directiva prevede măsuri de drept civil care să permită deținătorilor de drepturi să impună respectarea drepturilor de proprietate intelectuală de care beneficiază, însă trebuie adaptată, mai ales pentru a putea face față provocărilor pe care le prezintă mediul digital. Asigurarea, de către autoritățile vamale, a respectării DPI: Vămile supraveghează toate schimburile comerciale de la granițele exterioare ale UE, efectuând controale cu mai multe scopuri si jucând un rol esențial în combaterea comerțului cu produse care încalcă DPI. Numai în 2009, autoritățile vamale cu interceptat peste 40 000 de livrări suspecte, cuprinzând 118 milioane de articole. Deoarece majoritatea articolelor interceptate sunt contrafăcute sau piratate, vămile se bucură de o localizare unică la frontiere care le permite să asigure respectarea unei largi game de drepturi de proprietate intelectuală. Ca parte din strategia globală vizând DPI adoptată astăzi, Comisia propune si un nou regulament vamal cu scopul de a consolida cadrul legal al intervențiilor autorităților vamale. Propunerea vizează si abordarea problemei ridicate de comerțul cu pachete de mici dimensiuni conținând articole contrafăcute, trimise prin postă, întrucât majoritatea covârsitoare a acestor produse rezultă din vânzări pe internet. Context DPI constituie un element fundamental al economiei UE si un factor motor al cresterii sale viitoare. În 2009, valoarea primelor 10 mărci din țările UE a ajuns la aproape 9 % din PIB, în medie. Industriile creative bazate pe copyright, cum sunt sectorul de software, cel al editării cărților si a ziarelor, industria filmului si a muzicii, au contribuit în proporție de 3,3 % la PIB-ul UE în 2006 si se constituie în aproximativ 1,4 milioane de IMM-uri, reprezentând 8,5 milioane de locuri de muncă. Ocuparea locurilor de muncă în cadrul sectoarelor „economiei bazate pe cunoastere” a crescut cu 24 % între 1996 si 2006 față de 6 % în cazul altor sectoare. Persoane de contact: Chantal Hughes: +32 2 296 44 50 David Boublil: + 32 2 296 55 73 Carmel Dunne: +32 2 299 88 94 Catherine Bunyan: +32 2 299 65 12 Maud scelo: + 32 2 298 15 21