RO | EN | HU

europedirect.Institutii si politici Europene, politici ue, politici comune ale uniunii europene, politicile comune ale uniunii europene, politici comune ale ue, politici sociale europene, politici sociale in ue

Comisia Europeana prezinta agenda UE privind drepturile copilului

Cum poate Uniunea Europeană (UE) contribui la protecția drepturilor copiilor în sala de judecată? Cum ne putem asigura că hotărârile pronunțate în cauzele transfrontaliere de custodie sunt executate în cel mai scurt timp posibil? Și cum putem preveni hărțuirea copiilor pe internet? Comisia Europeană a prezentat astăzi o agendă a UE în vederea consolidării drepturilor copilului, prin intermediul punerii în practică a principiilor consacrate în Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene. Agenda cuprinde o serie de măsuri concrete prin care UE poate conferi valoare adăugată politicilor în materie de bunăstare și siguranță a copiilor, inclusiv prin promovarea unei justiții în interesul copilului, o mai bună informare a copiilor cu privire la drepturile proprii, precum și sporirea gradului de securitate pe internet în ceea ce privește copiii.

„Drepturile copilului sunt drepturi fundamentale”, a declarat doamna Viviane Reding, vicepreședinte al Comisiei Europene și comisar european pentru justiție. „Este necesar ca UE, împreună cu cele 27 de state membre, să se asigure că aceste drepturi sunt protejate și că interesul superior al copiilor reprezintă principiul fundamental al acțiunilor noastre. Se impune, în special, ca justiția în interesul copiilor să garanteze că drepturile copilului sunt luate în considerare de fiecare dată când copiii sunt implicați în procedurile judiciare, fie ca victime, fie ca suspecți sau atunci când părinții acestora divorțează și nu se pun de acord asupra custodiei.”

Domnul Antonio Tajani, vicepreședinte al Comisiei Europene, a subliniat necesitatea combaterii exploatării sexuale a copiilor în cadrul turismului. „Exploatarea sexuală este un act criminal, o încălcare flagrantă a demnității umane și a integrității fizice și mentale a copiilor. Este un domeniu în care avem nevoie de strategii comune și de o cooperare internațională, precum și de campanii de sensibilizare și de măsuri ferme”, a adăugat oficialul european.

Agenda UE de astăzi prezintă 11 acțiuni pe care Comisia le va pune în aplicare în următorii ani. Inițiativa are ca scop reafirmarea angajamentului ferm al instituțiilor UE și al statelor membre față de promovarea, protejarea și respectarea drepturilor copilului în cadrul tuturor politicilor relevante ale UE și materializarea acestui angajament în rezultate concrete. Pe viitor, politicile UE cu un impact direct sau indirect asupra copiilor ar trebui concepute, puse în aplicare și monitorizate ținând seama de principiul interesului superior al copiilor.

Copiii se pot confrunta cu obstacole importante atunci când sunt implicați în proceduri judiciare. În cazul în care sistemele judiciare nu sunt adaptate, drepturile lor riscă să fie chiar încălcate. Mai mult, copiii deosebit de vulnerabili – crescuți în sărăcie, expuși excluziunii sociale sau cu dizabilităţi – necesită o protecție specială. Comisia va acorda o atenție deosebită copiilor în cadrul unei propuneri privind protejarea victimelor criminalității, prin prevederea unor garanții pentru copiii suspectați de comiterea unei infracțiuni și prin revizuirea normelor aplicabile în cauzele transfrontaliere de custodie.

Comisia va proteja în mod activ copiii și le va oferi mijloacele de a utiliza în siguranță tehnologiile online, prin combaterea hărțuirii pe internet, a manipulării psihologice, a expunerii la materiale dăunătoare și la alte experiențe dezagreabile legate de utilizarea acestor tehnologii. Pentru sensibilizarea copiilor și promovarea cetățeniei active în rândul acestora, Comisia va crea un punct unic de acces pentru copii pe portalul EUROPA, cu informații ușor de accesat cu privire la drepturile copilului și la politicile UE.

Acțiunile Comisiei în ceea ce privește drepturile copilului se înscriu în eforturile acesteia de punere în aplicare a Cartei Drepturilor Fundamentale, care este obligatorie din punct de vedere juridic pentru instituțiile UE atunci când propun legislație, precum și pentru statele membre atunci când pun în aplicare normele comunitare. În octombrie 2010, Comisia a adoptat o strategie pentru punerea în aplicare eficace a dispozițiilor Cartei (IP/10/1348). Luna viitoare, ea va publica primul raport anual privind drepturile fundamentale, care va evalua, de asemenea, progresele înregistrate în aplicarea drepturilor copilului.

Context:
Tratatul de la Lisabona prevede obligația UE de a promova protecția drepturilor copilului. Drepturile copilului fac parte, de asemenea, din drepturile fundamentale pe care UE s-a angajat să le respecte în conformitate cu articolul 24 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene. În plus, toate cele 27 de state membre UE au ratificat Convenția Organizației Națiunilor Unite privind Drepturile Copilului.
Strategia Europa 2020 (IP/10/225) și planul de acțiune al Comisiei pentru punerea în aplicare a Programului de la Stockholm (IP/10/447) prezintă o viziune pentru secolul XXI a Europei, o Europă în care copiii de astăzi vor beneficia de o mai bună educație, de acces la serviciile și resursele de care au nevoie pentru a se dezvolta, precum și de o protecție solidă a drepturile lor.

ANEXĂ:
Trecerea în revistă a celor 11 acţiuni
Comisia va contribui la promovarea unor sisteme de justiţie în interesul copilului în interiorul UE, precum şi la îmbunătăţirea bunăstării copiilor, în principal prin intermediul:
* adoptării, în 2011, a unei propuneri pentru o Directivă referitoare la drepturile victimelor care să crească gradul de protecţie a victimelor vulnerabile, inclusiv a copiilor;
* prezentării, în 2012, a unei propuneri pentru o Directivă despre condiţiile speciale pentru persoanele suspectate sau acuzate şi care sunt vulnerabile, inclusiv copii;
* revizuirii, până în 2013, a legislaţiei UE ce facilitează recunoaşterea şi punerea în aplicare a deciziilor în ce priveşte răspunderea parentală în vederea garantării, în interesul copilului, a unei recunoaşteri şi puneri în aplicare rapide a deciziilor, inclusiv prin stabilirea de standarde minime comune acolo unde este posibil;
* promovării utilizării orientărilor date de Consiliul Europei, la data de 17 noiembrie 2010, în ce priveşte justiţia în interesul copilului, precum şi luării lor în considerare în cadrul viitoarelor instrumente legale din domeniul procedurilor judiciare civile şi penale;
* sprijinirii şi încurajării dezvoltării de activităţi de formare pentru judecători şi alţi specialişti la nivel european referitor la optimizarea participării copiilor în cadrul procedurilor judiciare;
* sprijinirii schimbului de bune practici şi îmbunătăţirii activităţilor de formare pentru tutori, autorităţi publice şi alţi actori care intră direct în contact cu minorii neînsoţiţi (2011-2014);
* acordării unei atenţii deosebite copiilor în contextul Cadrului UE pentru Strategiile Naţionale de Integrare a Comunităţii Roma, ce urmează a fi adoptat în primăvara lui 2011 şi care va promova, în special, utilizarea mai eficientă a fondurilor structurale dedicate integrării comunităţii în cauză;
* încurajării ferme şi sprijinului acordat statelor membre pentru garantarea introducerii rapide şi funcţionării la toţi parametrii a liniei de urgenţă 116 000 pentru copii dispăruţi, precum şi a mecanismelor de avertizare în ce-i priveşte pe aceştia (2011-2012);
* sprijinirii statelor membre şi a celorlalte părţi interesate în consolidarea prevenirii, protecţiei şi participării copiilor pentru utilizarea eficientă a tehnologiilor online şi contracararea comportamentului abuziv pe internet, a expunerii la conţinut dăunător şi alte riscuri online, în special prin intermediul Programului pentru un Internet Sigur şi prin cooperarea cu sectorul în cauză prin iniţiative de auto-reglementare (2009-2014);
* continuării procesului de implementare a Orientărilor UE pentru Protecţia şi Promovarea Drepturilor Copilului din 2007, ce se concentrează pe combaterea tuturor formelor de violenţă împotriva copiilor. UE va şi evalua implementarea acestor orientări. UE va implementa Orientările UE referitoare la Copii şi Conflictele Armate, pe baza Strategiei de Implementare Revizuite din 2010;
* stabilirii, în cursul anului 2011, unui singur punct de acces în cadrul portalului EUROPA la informaţiile pentru copii despre UE, precum şi despre drepturile copiilor. Comisia va invita şi alte instituţii europene să se alăture acestei iniţiative.

Pagini Utile:
* Drepturile copilului în UE:
http://ec.europa.eu/justice/policies/children/policies_children_intro_en.htm
* Comunicate de presă pe teme de justiție:
http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm
* Pagina de internet a dnei Viviane Reding, vicepreședinte al Comisiei Europene și comisar pentru justiție, drepturi fundamentale și cetățenie:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm