RO | EN | HU

europedirect.Institutii si politici Europene, politici ue, politici comune ale uniunii europene, politicile comune ale uniunii europene, politici comune ale ue, politici sociale europene, politici sociale in ue

Studentii, elevii, stagiarii si voluntarii din tarile terte nu pot beneficia pe deplin de avantajele pe care le ofera calatoriile si sederea in UE

Conform unui raport publicat astăzi de Comisie, studenţii străini întâmpină în continuare dificultăţi atunci când doresc să studieze în Uniunea Europeană, din cauza aplicării inegale a legislaţiei relevante a UE. Primul raport privind modul în care statele membre au pus în aplicare normele UE referitoare la intrarea şi şederea pe teritoriul UE a studenţilor, elevilor, stagiarilor neremuneraţi şi voluntarilor din ţările terţe arată că utilizarea acestor forme de migraţie temporară ar mai putea fi îmbunătăţită. Mai precis, nivelul de armonizare prevăzut de directivă şi drepturile pe care aceasta le conferă ar putea fi sporite şi consolidate.

„Mobilitatea studenţilor este benefică dezvoltării economice globale, prin promovarea circulaţiei cunoştinţelor şi ideilor. Comisia se va strădui în continuare să creeze un cadru legislativ eficient care să le permită resortisanţilor ţărilor terţe să dobândească competenţe şi cunoştinţe cu ajutorul cursurilor de formare efectuate în Europa”, a declarat dna Cecilia Malmström, comisarul european pentru afaceri interne.

În 2009, peste 200 000 de resortisanţi ai ţărilor terţe au intrat în UE în vederea efectuării de studii, schimburi de elevi, cursuri de pregătire profesională neremunerată sau servicii de voluntariat . Majoritatea resortisanţilor ţărilor terţe sosesc în UE pentru a urma cursuri sau a efectua studii. În 2009, ţările care au primit cel mai mare număr de studenţi au fost: Franţa (53 563), Italia (32 634), Germania (31 345), Spania (22 068) şi Suedia (13 968). Raportul de astăzi evaluează situaţia transpunerii directivei şi identifică unele aspecte problematice care împiedică exploatarea întregului potenţial al acestui instrument al UE.

Raportul subliniază necesitatea acută de a modifica directiva, în special în ceea ce priveşte următoarele aspecte: consolidarea garanţiilor procedurale (termene specifice pentru tratarea cererilor, obligaţia statelor membre de a motiva refuzurile); consolidarea clauzelor privind mobilitatea (referitoare la studenţii admişi într-un prim stat membru, care depun o cerere pentru a-şi continua studiile într-un al doilea stat membru); stimularea sinergiilor cu programele UE care facilitează mobilitatea resortisanţilor ţărilor terţe în UE sau îmbunătăţirea nivelului de armonizare în ceea ce priveşte voluntarii, stagiarii neremuneraţi şi elevii (aceasta ar putea contribui la elaborarea unui cadru juridic global al UE în materie de educaţie, formare şi schimburi culturale cu ţări terţe).

Prin urmare, Comisia intenţionează să propună unele modificări ale directivei în cursul anului 2012. Comisia va continua să se asigure că directiva este corect transpusă şi aplicată în întreaga UE, inclusiv prin lansarea de noi proceduri privind încălcarea dreptului Uniunii, dacă este necesar.

De asemenea, Comisia va continua să colaboreze cu statele membre în ceea ce priveşte aspectele tehnice şi intenţionează să informeze mai bine şi să sprijine mai eficient atât resortisanţii statelor membre, cât şi pe cei ai ţărilor terţe, utilizând la maximum potenţialul internetului, în special viitorul portal al UE privind imigraţia. Mai mult, fără a se aduce atingere competenţei statelor membre de a stabili numărul migranţilor, chestiunea accesului studenţilor resortisanţi ai ţărilor terţe la locuri de muncă la sfârşitul perioadei lor de studii ar putea fi abordată în mod specific în viitor.

Context:
Directiva 2004/114/CE stabileşte norme comune de admisie a resortisanţilor ţărilor terţe într-un stat membru al UE pentru efectuarea de studii, schimburi de elevi, cursuri de pregătire profesională neremunerată sau servicii de voluntariat. Obiectivul general al directivei este de a promova Europa drept centru mondial de excelenţă pentru studii. În cadrul acestui efort, obiectivul directivei este de a institui un cadru juridic comun, care să faciliteze accesul şi şederea resortisanţilor ţărilor terţe pe teritoriul UE în scopul efectuării de studii. Instituirea unui cadru legislativ coordonat şi transparent permite UE, în dimensiunea sa de spaţiu al învăţământului superior, să beneficieze de o mai mare vizibilitate, accesibilitate şi atractivitate pentru studenţii din ţările terţe.
Directiva stabileşte, de asemenea, un set de norme de bază cu privire la condiţiile în care elevii, stagiarii neremuneraţi şi voluntarii pot să intre şi să îşi stabilească reşedinţa pe teritoriul UE. Spre deosebire de normele privind studenţii, statele membre pot alege să aplice sau nu directiva pentru aceste trei grupuri de migranţi.
Prin promovarea acestor forme de migraţie, directiva urmăreşte să încurajeze „îmbogăţirea reciprocă” la nivelul diferiţilor actori şi „o mai bună cunoaştere între culturi”. Primii ani de şcoală au o influenţă fundamentală asupra valorilor, atitudinilor, aspiraţiilor şi cunoştinţelor tinerilor. Stagiile şi formarea profesională le permit acestora să dobândească competenţe importante care le pot fi de folos atât lor, cât şi angajatorilor lor, la viitoarele locuri de muncă. Participarea la activităţi de voluntariat poate constitui o sursă valoroasă de schimburi culturale pentru voluntari, aceştia putând, de asemenea, să dobândească noi competenţe şi să câştige experienţă.
Prezentul raport este în concordanţă cu obligaţia de raportare a Comisiei în temeiul articolului 21 din directivă. Raportul se bazează pe un studiu efectuat pentru Comisie, dar şi pe alte surse, printre care şi unele investigaţii punctuale efectuate prin intermediul Reţelei europene de migraţie, reclamaţii, întrebări şi petiţii trimise de cetăţeni, precum şi discuţii cu statele membre pe marginea aspectelor practice care derivă din punerea în aplicare a directivei.

Pagini Utile:
* Pagina de internet a comisarului pentru afaceri interne, dna Cecilia Malmström:
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm
* Pagina de internet a DG Afaceri Interne:
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

* Persoane de contact:
Michele Cercone (+32 2 298 09 63)
Tove Ernst (+32 2 298 67 64