RO | EN | HU

europedirect.Institutii si politici Europene, politici ue, politici comune ale uniunii europene, politicile comune ale uniunii europene, politici comune ale ue, politici sociale europene, politici sociale in ue

Noul program LIFE: sprijinul UE pentru mediu si clima creste semnificativ

Comisia propune alocarea unor fonduri de 3,2 miliarde EUR, în perioada 2014-2020, pentru un nou program pentru mediu şi politici climatice - LIFE. Noul program propus se va baza pe succesele înregistrate de actualul program LIFE+, dar va fi reformat astfel încât să poată avea un impact mai mare, să devină mai simplu şi mai flexibil şi să dispună de un buget considerabil mai ridicat.

Comisarul european pentru mediu, Janez Potočnik, a declarat: „Programul LIFE este esenţial pentru elaborarea unei politici de mediu mai bune şi oferă sprijin tuturor persoanelor şi organizaţiilor care depun eforturi pentru ca legislaţia să aibă rezultate mai bune în domeniul mediului în Europa. Scopul reformei pe care suntem pe cale să o realizăm este de a amplifica impactul programului prin mobilizarea, în mod integrat, a sprijinului provenind din alte surse de finanţare.”

Connie Hedegaard, comisarul pentru politici climatice, a declarat: „În cadrul noului program, Comisia propune triplarea fondurilor alocate politicilor climatice. Acest lucru ne va permite să acordăm un sprijin mai substanţial strategiilor regionale care vizează reducerea emisiilor de dioxid de carbon şi creşterea rezistenţei la schimbările climatice, precum şi proiectelor climatice la scară mică, realizate de IMM-uri, de ONG-uri şi de autorităţile locale. Prin intermediul programului LIFE, putem valorifica şi alte fonduri europene şi naţionale în vederea combaterii schimbărilor climatice.”

Printre noile aspecte ale viitorului program LIFE se numără:
* Crearea unui nou subprogram pentru politici climatice;
* Definirea mai clară a priorităţilor în cadrul unor programe de lucru multianuale adoptate în consultare cu statele membre;
* Noi posibilităţi de a implementa programe la scară mai largă prin „proiectele integrate” care ar putea contribui la mobilizarea altor fonduri ale UE, naţionale şi private în scopul atingerii obiectivelor de mediu sau climatice.

Subprogramul pentru mediu va sprijini eforturile realizate în următoarele domenii:
* componenta „Mediu şi utilizarea eficientă a resurselor” se va concentra asupra unor soluţii mai inovatoare, menite să asigure o mai bună implementare a politicii de mediu şi integrarea obiectivelor de mediu în alte sectoare;
* componenta „Biodiversitate” va dezvolta bunele practici de a stopare a declinului biodiversităţii şi va restabili serviciile ecosistemice, rămânând însă orientată în principal asupra sprijinirii siturilor Natura 2000, mai ales prin intermediul unor proiecte integrate coerente cu cadrele de acţiune prioritară ale statelor membre (descrise în noul document al Comisiei privind finanţarea programului Natura 2000);
* componenta „Guvernanţă şi informare în domeniul mediului” va promova schimbul de cunoştinţe, diseminarea bunelor practici şi o mai bună conformitate cu normele, organizând, în paralel, campanii de sensibilizare.

Subprogramul pentru politici climatice cuprinde următoarele domenii:
* componenta „Atenuarea schimbărilor climatice” se va concentra asupra reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră;
* componenta „Adaptarea la schimbările climatice” va pune accentul pe creşterea rezistenţei la schimbările climatice;
* componenta „Guvernanţă şi informare în domeniul climei” va pune accentul pe sporirea gradului de conştientizare, comunicare, cooperare şi diseminare privind reducerea efectelor schimbărilor climatice şi măsurile de adaptare la acestea.

Subvenţiile pentru finanţarea proiectelor vor rămâne principalul tip de intervenţie din cadrul programului. Va fi în continuare posibil să se acorde subvenţii de funcţionare ONG-urilor şi altor organisme şi, în plus, vor putea fi aduse contribuţii la instrumente financiare inovatoare.

Programul LIFE va adopta proceduri mai simple şi mai flexibile.

Etapele următoare:
Comisia speră ca procedura de adoptare a propunerilor de către Parlamentul European şi de către Consiliu să se încheie la timp pentru a putea fi incluse în următoarea perioadă de programare (2014-2020).

Context:
Programul LIFE face parte din propunerea Comisiei privind cadrul financiar multianual pentru perioada 2014-2020, care stabileşte cadrul bugetar şi principalele orientări pentru Strategia Europa 2020. Comisia a decis să abordeze mediul şi politicile climatice ca parte integrantă a tuturor instrumentelor şi intervenţiilor principalele şi, în completarea abordării „integratoare”, propune continuarea programului LIFE, reglementat în prezent prin Regulamentul privind LIFE +. Prin combinarea integrării cu un instrument specific se urmăreşte mărirea coerenţei şi a valorii adăugate a intervenţiei UE.
Lansat în 1992, programul LIFE constituie unul dintre vârfurile de lance ale finanţării UE pentru mediu. Acesta a finanţat peste 3 500 de proiecte, contribuind cu 2,5 miliarde EUR la protecţia mediului. Programul LIFE +, care a început în 2007 şi va continua până în 2013 cu un buget ceva mai mare de 2,1 miliarde EUR, finanţează în principal subvenţii (acestea acoperă 78% din bugetul LIFE +).
LIFE a jucat un rol semnificativ în implementarea celor mai importante acte legislative ale UE în domeniul mediului, cum sunt Directiva „Habitate”, Directiva „Păsări” şi Directiva-cadru privind apa. Propunerile cu privire la noul program se bazează pe evaluarea experienţelor anterioare şi pe rezultatele recentelor consultări publice. Acestea arată că proiectele de ecoinovare în domeniul schimbărilor climatice, al apei şi al deşeurilor s-au bucurat de cel mai mare succes în privinţa beneficiilor directe obţinute în materie de protecţie a mediului.

Pagini Utile:
* Propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind stabilirea unui program pentru mediu şi politici climatice (LIFE)
http://ec.europa.eu/environment/life/about/beyond2013.htm
* Pentru mai multe informaţii privind programul LIFE+:
http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm
* MEMO/11/893:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/893&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
* Financing Natura 2000. Investing in Natura 2000: delivering benefits for nature and people(Finanţarea programului Natura 2000. A investi în programul Natura 2000 înseamnă a obţine beneficii pentru natură şi pentru oameni) (Document de lucru al serviciilor Comisiei)
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/financing/index_en.htm

* Contact:
Joe Hennon (+32 2 295 35 93)
Monica Westeren (+32 2 299 18 30)
Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)
Stephanie Rhomberg (+32 2 298 72 78