RO | EN | HU

europedirect.Institutii si politici Europene, politici ue, politici comune ale uniunii europene, politicile comune ale uniunii europene, politici comune ale ue, politici sociale europene, politici sociale in ue

Doua noi parteneriate europene pentru inovare privind materiile prime si agricultura durabila

Comisia Europeană a propus măsuri decisive pentru a găsi soluții la trei provocări principale cu care se confruntă societatea noastră în domenii cruciale pentru creșterea economică și crearea de locuri de muncă: aprovizionarea cu materii prime, agricultura sustenabilă și îmbătrânirea activă și în condiții bune de sănătate. În toate cele trei domenii este nevoie de un efort de inovare mai concertat între sectorul public și cel privat cu scopul de a îmbunătăți calitatea vieții și a plasa Europa pe poziția de lider mondial.

Prin urmare, Comisia a lansat două noi parteneriate europene pentru inovare – unul privind materiile prime și unul privind sustenabilitatea și productivitatea agriculturii – și a aprobat un plan de acțiune pe patru ani pentru un parteneriat european pentru inovare privind îmbătrânirea activă și în condiții bune de sănătate, un parteneriat-pilot lansat în februarie 2011. Parteneriatele europene pentru inovare abordează sub o nouă formă întregul lanț de cercetare - dezvoltare - inovare, reunind părțile interesate din sectorul public și privat de peste frontiere și din diferite sectoare cu scopul de a accelera asimilarea inovării. Fiecare dintre ele are de atins un obiectiv ambițios până în 2020, iar rezultatele sunt așteptate să apară în decurs de 1-3 ani. Anunțul intervine cu puțin timp înaintea Consiliului European, care ar trebui să reafirme locul pe care cercetarea și inovarea îl ocupă în centrul relansării economice europene.

Președintele Comisiei Europene, José-Manuel Barroso, a declarat: „Trebuie să inovăm ca să readucem Europa pe calea creșterii economice și a creării de locuri de muncă și să facem față unor provocări majore, cum ar fi accesul la materii prime, practicarea unei agriculturi sustenabile și problema îmbătrânirii societății noastre. Parteneriatele europene pentru inovare vor înlătura barierele, vor elimina blocajele și vor direcționa eforturile noastre spre rezultate care contează pentru cetățenii noștri și întreprinderile noastre."

Parteneriatul european pentru inovare este un concept nou care a fost introdus în Strategia Europa 2020 prin inițiativa emblematică „O Uniune a inovării”. Scopul urmărit este de a aborda punctele slabe, blocajele și obstacolele cu care se confruntă sistemul european de cercetare și inovare și care împiedică sau încetinesc dezvoltarea și introducerea pe piață a ideilor bune. Printre aceste probleme se numără insuficiența investițiilor, reglementările neactualizate, lipsa de standarde și fragmentarea piețelor. Fiecare parteneriat este condus de un grup de coordonare prezidat de comisarul european sau de comisarii europeni responsabil(i) de domeniul sau domeniile de politică în cauză. Acestora li se alătură reprezentanți ai statelor membre (miniștri), parlamentari, lideri din industrie, cercetători, membri ai societății civile și alte părți interesate importante. Parteneriatele europene pentru inovare identifică măsurile care trebuie adoptate pentru a depăși blocajele (măsurile variază de la dezvoltarea suplimentară a tehnologiilor la ajustarea cadrelor pieței și la stimularea cererii) și pentru a stimula acțiunile în sectorul public și cel privat. Aceste parteneriate nu înlocuiesc programele de finanțare sau procesele de reglementare, ci oferă o platformă comună de cooperare.

Parteneriatul pentru inovare are ca scop depășirea deficitului de materii prime din Europa
Aprovizionarea cu materii prime, vitală pentru industria tehnologiilor de vârf din ziua de azi, este din ce în ce mai dificilă. În cadrul propunerii de creare a unui parteneriat european pentru inovare în domeniul materiilor prime și pentru a crește producția europeană proprie, eforturile comune în materie de inovare vor veni în sprijinul exploatării, extracției și prelucrării materiilor prime. De exemplu, s-a estimat că valoarea resurselor minerale europene neexploatate aflate la o adâncime de 500-1 000 de metri este de aproximativ 100 de miliarde EUR. Noile tehnologii vor constitui un ajutor pentru a putea extrage la o mai mare adâncime, în zone mai îndepărtate și în condiții dificile. De asemenea, este nevoie să se ia măsuri în vederea dezvoltării unor înlocuitori pentru materiile prime critice și să se îmbunătățească reciclarea echipamentelor electrice, electronice și a altor deșeuri. Un acces mai bun la minerale va încuraja dezvoltarea de produse inovatoare, cum ar fi straturile fotovoltaice subțiri, iluminatul eficient din punct de vedere energetic, automobilele electrice, avioanele cu reacție avansate pentru transportul de pasageri, dispozitivele optice pentru radiația infraroșie și fibra de sticlă.

Vicepreședintele Antonio Tajani, responsabil pentru Industrie și Antreprenoriat a declarat: „Trebuie să ne unim forțele pentru a exploata potențialul enorm de materii prime al Europei. Până în 2020, trebuie să intensificăm acțiunile menite să transforme Europa în lider mondial în ceea ce privește capacitățile de exploatare, extracție, prelucrare, reciclare și înlocuire. Va fi esențial pentru capacitatea Europei de a dezvolta astăzi tehnologiile de mâine. Inovarea este decisivă pentru competitivitatea Europei, pentru o creștere economică sustenabilă și pentru crearea de locuri de muncă”.
MEMO/12/144
Carlo Corazza +32 2 295 1752

Parteneriatul european pentru inovare privind agricultura
Securitatea alimentară este una dintre principalele probleme ale lumii în anii care vor veni, având în vedere că FAO preconizează o creștere cu 70% până în 2050 a cererii de produse alimentare la nivel de glob, însoțită de o creștere accentuată a cererii de hrană pentru animale, fibre, biomasă și biomateriale. Această problemă este însă însoțită de o încetinire a creșterii productivității, în mare parte din cauza unei reduceri a investițiilor în cercetarea agricolă, și de o presiune mai mare asupra mediului și a resurselor noastre naturale. De exemplu, 45% din solurile europene se confruntă cu probleme de calitate. Circa 40% din terenurile agricole sunt vulnerabile la poluarea cu nitrați, iar în ultimii 20 de ani, numărul păsărilor de câmp a scăzut cu 20-25%.

Pe scurt, principala problemă a agriculturii în viitor nu este doar să producă mai mult, ci și să facă acest lucru într-un mod mai sustenabil. Aceste probleme nu vor fi soluționate fără a da un imbold puternic cercetării și inovării și mai ales prin punerea în legătură a cercetătorilor, a agricultorilor și a altor părți implicate; astfel, putem accelera ritmul transferului de tehnologie de la știință la practica agricolă, iar știința poate obține din partea sectorului agricol un feedback mai sistematic cu privire la necesitățile practice. Parteneriatul european pentru inovare intitulat „Productivitatea și sustenabilitatea agriculturii” urmărește să ofere o interfață de lucru între agricultură, bioeconomie, știință și alte discipline la nivel național, regional și la nivelul UE. Acest parteneriat va servi, de asemenea, drept catalizator pentru a crește eficacitatea acțiunilor aferente inovării sprijinite prin politica de dezvoltare rurală, precum și a cercetării și inovării în Uniune. S-au identificat două obiective principale pentru acest parteneriat european pentru inovare, și anume promovarea productivității și a eficienței sectorului agricol (inversarea recentei tendințe de diminuare a câștigurilor de productivitate până în 2020) și sustenabilitatea agriculturii (garantarea funcționalității solurilor la un nivel satisfăcător până în 2020).

Dacian Cioloş, comisarul european pentru agricultură și dezvoltare rurală a declarat: „În viitor, principala provocare pentru agricultură este nu numai cum să producem mai mult, ci și cum să producem mai bine. În acest scop, va fi esențial să existe o cercetare și o inovare orientată spre cerere și o mai bună diseminare a bunelor practice.”
MEMO/12/147
Roger Waite +32 2 296 1404

Parteneriatul european pentru inovare privind îmbătrânirea activă și în condiții bune de sănătate Îmbătrânirea populației este una dintre cele mai grave probleme cu care se confruntă în prezent Europa. Numărul cetățenilor europeni cu vârsta egală cu sau mai mare de 65 de ani se va dubla în următorii 50 de ani, ajungând de la 87 de milioane în 2010 la 148 de milioane în 2060 [1]. Acest fenomen reprezintă atât o problemă pentru sistemele europene sociale și de îngrijiri medicale, cât și o ocazie de a reforma aceste sisteme în interesul pacienților, al sistemelor de sănătate și al sectorului inovațiilor.

--------------------------------------------------------------------------------
[1] ECFIN Ageing Study 2009 http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication_summary14911_en.htm  

Parteneriatul european pentru inovare privind îmbătrânirea activă și în condiții bune de sănătate a fost creat pentru a găsi soluții la aceste probleme. În noiembrie 2011, acest parteneriat a dat naștere unui plan strategic de implementare care a identificat unele domenii prioritare și acțiuni specifice pentru autoritățile publice, întreprinderi și societatea civilă (a se vedea IP/11/1309, IP/11/519).
Comunicarea de astăzi a Comisiei este urmarea concretă a implementării acestor acțiuni specifice. Aceasta include: o invitație spre asumarea unui angajament adresată părților interesate, crearea unei piețe a ideilor inovatoare și abordarea aspectelor de reglementare și de standardizare. Aceste acțiuni vor aduce îmbunătățiri vieții cetățenilor în vârstă, ajutându-i să își aducă contribuția la societate pe măsură ce îmbătrânesc și să reducă presiunea asupra sistemelor de sănătate și de îngrijiri medicale, contribuind prin aceasta la o creștere economică durabilă.

Comisia își reafirmă angajamentul de a sprijini aplicarea planului strategic de implementare, în special prin:
■lansarea, astăzi, a unei prime invitații adresate părților interesate pentru ca acestea să se angajeze să ia măsuri specifice privind inovarea în ceea ce privește îmbătrânirea activă și în codiții bune de sănătate (informații puteți găsi aici);
■crearea, începând din luna aprilie 2012, a unei „piețe a ideilor inovatoare” menite să ajute părțile interesate să își găsească parteneri, să facă schimb de bune practici și să disemineze dovezile;
■alinierea și utilizarea eficace a instrumentelor europene de finanțare, cum ar fi programul pentru competitivitate și inovare, cel de Al șaptelea program-cadru pentru cercetare și programul de sănătate;
■abordarea aspectelor de reglementare și de standardizare, de exemplu prin susținerea dezvoltării unui nou cadru UE pentru testarea interoperabilității, etichetarea calității și certificarea e-Sănătate.

John Dalli, comisarul european pentru sănătate și consumatori, a subliniat că: „Îmbătrânirea activă și în condiții bune de sănătate este esențială pentru cetățenii noștri, pentru viabilitatea sistemelor noastre de sănătate și de îngrijiri medicale și oferă un potențial industrial enorm. Comisia este hotărâtă să sprijine implementarea rapidă a domeniilor prioritare stabilite în cadrul parteneriatului în 2011. Ambiția noastră este să obținem rezultate concrete în următorii doi ani.”

Vicepreședintele Comisiei, Neelie Kroes, a afirmat că „parteneriatul european pentru inovare privind îmbătrânirea activă și în condiții bune de sănătate ne va ajuta să ameliorăm sănătatea și calitatea vieții persoanelor în vârstă și să garantăm că sistemul nostru de îngrijiri medicale este sustenabil pe termen lung. Invităm toate părțile interesate implicate să ne susțină eforturile și să ne ajute să facem față tranziției demografice.”
Frédéric Vincent +32 2 298 7166
Ryan Heath +32 2 296 1716

Persoane de contact:
Pia Ahrenkilde Hansen +32 2 295 3070
Mark Gray +32 2 298 8644
Michael Jennings +32 22 96 33 88

(sursa: Comisia Europeana)