RO | EN | HU

europedirect.Institutii si politici Europene, politici ue, politici comune ale uniunii europene, politicile comune ale uniunii europene, politici comune ale ue, politici sociale europene, politici sociale in ue

Concluziile reuniunii Consiliului European, Bruxelles 18-19 octombrie

Consiliul European și-a reiterat astăzi angajamentul clar de a întreprinde acțiuni ferme pentru abordarea tensiunilor de pe piețele financiare, restabilirea încrederii și stimularea creșterii economice și a creării de locuri de muncă.

Acesta a revizuit cu atenție punerea în aplicare a Pactului pentru creștere economică și locuri de muncă. Consiliul European a salutat progresele înregistrate până în prezent, însă a solicitat adoptarea de măsuri rapide, ferme și orientate către rezultate în vederea asigurării unei puneri în aplicare depline și rapide.

Ca urmare a prezentării raportului interimar privind uniunea economică și monetară, Consiliul European a solicitat continuarea, cu prioritate, a lucrărilor referitoare la propunerile privind mecanismul de supraveghere unic (MSU), obiectivul fiind convenirea cadrului legislativ până la 1 ianuarie 2013, și a convenit asupra unei serii de orientări în acest sens. De asemenea, Consiliul European a luat act de chestiunile referitoare la cadrele bugetare și de politică economică integrate și la legitimitatea și responsabilitatea democratice, care ar trebui explorate în continuare. Acesta a convenit că procesul de realizare a unei uniuni economice și monetare mai aprofundate ar trebui să se bazeze pe cadrul instituțional și juridic al UE și să se caracterizeze prin deschidere și transparență față de statele membre care nu fac parte din zona euro, precum şi prin respectarea integrităţii pieţei unice. Consiliul European așteaptă cu interes prezentarea unei foi de parcurs specifice și cu termene-limită în cadrul reuniunii sale din decembrie 2012, care să permită progrese în privința tuturor elementelor componente esențiale pe care ar trebui să se bazeze o UEM veritabilă.

Consiliul European a discutat relațiile cu partenerii strategici ai UE și a adoptat concluzii privind Siria, Iranul și Mali.

I. POLITICA ECONOMICĂ

1.Economia europeană se confruntă cu provocări majore. Prin urmare, este esențial ca Uniunea Europeană să depună rapid toate eforturile pentru punerea în aplicare a măsurilor convenite în ultimele luni, în vederea relansării creșterii economice, a investițiilor și a ocupării forței de muncă, a restabilirii încrederii și a sporirii competitivității Europei, ca spațiu de producție și investiții.


Pactul pentru creștere economică și locuri de muncă

1.Consiliul European își menține hotărârea de a stimula creșterea economică și locurile de muncă, în contextul Strategiei Europa 2020. Pactul pentru creștere economică și locuri de muncă, decis în luna iunie, constituie cadrul general de acțiune la nivel național, la nivelul zonei euro și la nivelul UE, prin utilizarea tuturor pârghiilor, instrumentelor și politicilor. Toate angajamentele evidențiate în cadrul pactului trebuie realizate pe deplin și cât mai rapid. Până în prezent s-au realizat progrese importante, evidențiate în scrisoarea președintelui Consiliului European din 8 octombrie 2012, precum și în rapoartele din partea Președinției și Comisiei. Cu toate acestea, sunt necesare eforturi mai importante în anumite domenii, după cum se menționează în continuare.

a.Investiții în creștere economică: se realizează progrese semnificative în punerea în aplicare a pachetului de finanțare din cadrul Pactului, în valoare de 120 de miliarde EUR. În special, se preconizează că BEI va adopta în săptămânile următoare o majorare de capital de 10 miliarde EUR în vederea consolidării bazei de capital propriu, precum și a creșterii capacității sale totale de creditare cu 60 miliarde EUR. Aceasta ar trebui să conducă, la rândul său, la investiții suplimentare de până la 180 de miliarde EUR pe parcursul următorilor trei ani. Au loc acțiuni menite să garanteze că cele 55 de miliarde EUR pentru fondurile structurale sunt mobilizate rapid și eficient; Comisia va continua să sprijine statele membre în reprogramarea fondurilor structurale, pentru ca acestea să fie mai puternic axate pe creștere economică și locuri de muncă. Ar trebui acordată o atenţie adecvată asigurării accesului echitabil la finanţare pentru toate statele membre. Faza-pilot a emiterii de obligațiuni pentru finanțarea proiectelor este în curs de punere în aplicare, suma de 100 de milioane EUR fiind deja autorizată, restul de 130 de milioane EUR urmând să fie mobilizate la începutul anului viitor, ceea ce ar trebui să mobilizeze investiții de până la 4,5 miliarde EUR în total, în faza-pilot. În luna noiembrie, Consiliul European va dedica o reuniune specială obținerii unui acord cu privire la viitorul cadru financiar multianual, asigurând astfel adoptarea sa până la sfârșitul anului. Reamintind necesitatea urmăririi unei consolidări fiscale diferențiate și care să favorizeze creșterea economică, Consiliul European așteaptă cu interes raportul Comisiei privind calitatea cheltuielilor publice și sfera posibilelor acțiuni în limita cadrelor fiscale naționale și al UE.

a.Aprofundarea pieței unice: s-au realizat progrese în cazul Actului privind piața unică I, dar sunt necesare eforturi suplimentare în vederea finalizării activității referitoare la propunerile încă nesoluționate, precum cele referitoare la contabilitate, calificări profesionale, achiziții publice și fonduri cu capital de risc. Noua comunicare a Comisiei privind Actul privind piața unică II stabilește 12 acțiuni-cheie suplimentare care ar trebui să contribuie în mod substanțial la creșterea economică durabilă, ocuparea forței de muncă și coeziunea socială la nivel european. Consiliul European salută intenția Comisiei de a prezenta toate cele 12 propuneri-cheie din cadrul APU II până în primăvara anului 2013 și solicită examinarea rapidă a acestora, pentru a permite adoptarea lor cel târziu până la sfârșitul actualului ciclu parlamentar. De asemenea, este important să se adopte măsuri urgente, în concordanță cu comunicările Comisiei referitoare la punerea în aplicare a Directivei privind serviciile și la guvernanța pieței unice.

b.Conectarea Europei: viitorul mecanism Conectarea Europei va constitui un instrument important de promovare a creșterii prin investiții în transporturi, energie și conexiuni TIC. În domeniul transporturilor, eliminarea barierelor de reglementare și abordarea blocajelor și a legăturilor transfrontaliere lipsă sunt esențiale pentru a garanta funcționarea eficientă a pieței unice și pentru a promova competitivitatea și creșterea economică. Tehnologiile și infrastructurile digitale sunt, de asemenea, o condiție prealabilă esențială. Reamintind necesitatea finalizării integrale a pieței interne a energiei până în anul 2014, în conformitate cu termenele convenite și a garantării faptului că niciun stat membru nu va rămâne izolat de rețelele europene de gaz și energie electrică după 2015, Consiliul European îndeamnă la obținerea unui acord rapid cu privire la propunerea privind rețelele transeuropene de energie și așteaptă cu interes viitoarea comunicare a Comisiei și planul de acțiune al acesteia, menite să abordeze provocările rămase.

a.Realizarea unei piețe unice digitale pe deplin funcționale până în 2015: aceasta ar putea genera o creștere suplimentară de 4 % pe perioada până în anul 2020. În consecință, Consiliul European îndeamnă la accelerarea activității legate de propunerile privind semnătura electronică și gestiunea colectivă a drepturilor și așteaptă cu interes viitoarele propuneri în vederea reducerii costului implementării rețelelor în bandă largă de mare viteză și cu privire la facturarea electronică. Viitoarea evaluare la jumătatea perioadei a agendei digitale ar trebui să constituie un prilej de identificare a domeniilor care necesită o acțiune suplimentară. Este necesară modernizarea regimului de drepturi de autor din Europa pentru a facilita accesul la conținut, cu menținerea drepturilor de proprietate intelectuală și încurajarea creativității și a diversității culturale.

a.Promovarea cercetării și a inovării: este important să se asigure transformarea cercetării și inovării în avantaje competitive. Consiliul European îndeamnă la realizarea unor progrese rapide cu privire la noile programe propuse pentru cercetare și inovare (Orizont 2020), respectiv pentru competitivitatea întreprinderilor și IMM-urilor (COSME), subliniind importanța excelenței în politicile de cercetare și inovare ale UE, promovând în același timp accesul larg al participanților din toate statele membre. Consiliul European reiterează necesitatea finalizării Spațiului european de cercetare până la sfârșitul anului 2014 și subliniază importanța unei abordări integrate a tehnologiilor generice esențiale.

b.Îmbunătățirea competitivității industriei: comunicarea Comisiei privind o nouă politică industrială a UE subliniază importanța formulării unei abordări integrate în vederea consolidării competitivității industriale ca bază pentru creștere economică și locuri de muncă, îmbunătățind în același timp eficiența energetică și utilizarea eficientă a resurselor. Este deosebit de important ca industriile europene să își mențină și să își dezvolte avansul tehnologic și să faciliteze investițiile în noile tehnologii-cheie în stadiile incipiente, precum și să întreprindă acțiuni „apropiate pieței”.

a.Crearea cadrului corespunzător de reglementare pentru creșterea economică: este deosebit de important să se reducă sarcina globală de reglementare la nivelul UE și la nivel național, cu un accent special asupra IMM-urilor și microîntreprinderilor, inclusiv prin facilitatea accesului acestora la finanțare. Consiliul European așteaptă cu interes comunicarea Comisiei, prevăzută pentru luna decembrie, care va analiza progresele înregistrate și va semnala acțiunile viitoare care ar trebui întreprinse până cel târziu la sfârșitul actualului ciclu parlamentar, inclusiv acțiunile ulterioare legate de cele mai împovărătoare zece acte legislative pentru IMM-uri. Având în vedere prioritatea deosebită privind promovarea competitivității, a creșterii economice durabile și a ocupării forței de muncă, Consiliul European salută intenția Comisiei de a retrage o serie de propuneri aflate în așteptare și de a identifica posibile domenii în care sarcina de reglementare ar putea fi redusă.

a.Dezvoltarea unei politici fiscale pentru creștere economică: ar trebui accelerate activitățile și discuțiile legate de propunerile privind impozitarea energiei, baza fiscală consolidată comună a societăților și revizuirea Directivei privind impozitarea economiilor precum și în vederea obținerii unui acord rapid cu privire la directivele de negociere pentru acordurile privind impozitarea economiilor cu țările terțe. Consiliul European așteaptă cu interes comunicarea Comisiei, prevăzută a fi transmisă înainte de sfârșitul anului, cu privire la buna guvernanță în raport cu paradisurile fiscale și cu planificarea fiscală agresivă. Consiliul European ia act de cererile din partea unei serii de state membre privind lansarea cooperării consolidate cu privire la o taxă pe tranzacțiile financiare, pe care Comisia intenționează să le examineze rapid în vederea formulării propunerii sale de îndată ce condițiile au fost îndeplinite.

a.Stimularea ocupării forței de muncă și a incluziunii sociale: activitatea în acest domeniu rămâne o prioritate crucială. Consiliul este invitat să își continue activitatea cu privire la diferitele elemente ale Pachetului pentru ocuparea forței de muncă și să asigure progrese rapide în cazul propunerilor referitoare la dobândirea și conservarea drepturilor transfrontaliere la pensie pentru lucrătorii din UE și la punerea în aplicare a Directivei privind lucrătorii detașați. Consiliul European așteaptă cu interes viitoarea comunicare privind educația și competențele și Pachetul privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor, inclusiv dezvoltarea unor inițiative privind garanțiile pentru tineret și asigurarea unor stagii și ucenicii de calitate, precum și în vederea îmbunătățirii mobilității tinerilor. Ar trebui facilitată mobilitatea forței de muncă în interiorul UE. Consiliul European subliniază importanța dezvoltării viitoare a portalului pentru oferte de locuri de muncă EURES și subliniază necesitatea sporirii și lărgirii participării serviciilor de ocupare a forței de muncă din statele membre. Schemele de formare profesională ale statelor membre joacă un rol deosebit în abordarea șomajului în rândul tinerilor. De asemenea, este important să se promoveze reactivarea lucrătorilor mai în vârstă. Statele membre ar trebui să își accelereze eforturile de abordare a consecințelor sociale ale crizei și de luptă împotriva sărăciei și a excluziunii sociale, în acord cu obiectivele Strategiei Europa 2020.

a.Punerea în aplicare a Strategiei Europa 2020: Consiliul European reamintește necesitatea punerii în aplicare energice a recomandărilor specifice fiecărei țări pentru anul 2012; Consiliul European invită Președinția să prezinte un „raport de sinteză” privind lecțiile învățate în urma procesului aferent semestrului european 2012 și solicită o serie de ameliorări pentru exercițiul 2013, cum ar fi acordarea unei atenții sporite orientărilor specifice și punerii în aplicare; noi modalități de consolidare a responsabilității statelor membre în cadrul acestui proces, în special printr-un dialog mai aprofundat și mai susținut; crearea unui parteneriat cu Parlamentul European, parlamentele naționale și partenerii sociali; o legătură mai strânsă între lucrările formațiunilor relevante ale Consiliului. Subliniind nevoia unei pregătiri aprofundate în vederea semestrului european 2013, Consiliul European așteaptă cu interes prezentarea inițială de către Comisie, la sfârșitul lunii noiembrie, a Analizei anuale a creșterii și a Raportului privind mecanismul de alertă și invită viitoarea Președinție să prezinte o foaie de parcurs privind organizarea activității pentru semestrul european 2013.

a.Exploatarea potențialului comerțului: subliniind faptul că o agendă ambițioasă în domeniul comerțului ar putea duce, pe termen mediu, la o sporire totală a creșterii de 2 % și la crearea a peste două milioane de locuri de muncă, Consiliul European reiterează hotărârea UE de a promova comerțul liber, echitabil și deschis, afirmându-și totodată interesele, într-un spirit de reciprocitate și de beneficii mutuale. În acest spirit, Consiliul European îndeamnă la obținerea unui acord cu privire la directivele de negociere privind un acord de liber schimb (ALS) cu Japonia în vederea lansării negocierilor în cursul următoarelor luni, precum și la finalizarea negocierilor privind un acord de liber schimb cu Canada și Singapore în lunile care urmează. Consiliul European așteaptă cu interes raportul final al Grupului de lucru la nivel înalt UE-SUA și se angajează să desfășoare acțiuni în vederea atingerii obiectivului de lansare în anul 2013 a unor negocieri privind un acord comercial și de investiții transatlantic cuprinzător. Acesta va aborda mai în detaliu relațiile UE-SUA și contribuția pe care comerțul o poate aduce la agenda creșterii, în februarie 2013. De asemenea, Consiliul European invită la realizarea de progrese în deschiderea sau continuarea negocierilor cu privire la acordurile de liber schimb aprofundate și cuprinzătoare cu partenerii din vecinătatea UE care sunt pregătiți în acest sens. Ar trebui examinată rapid propunerea Comisiei privind accesul la piețele de achiziții publice din țările terțe.

Finalizarea UEM

1.Ținând seama de provocările majore cu care este confruntată, este necesară consolidarea uniunii economice și monetare, pentru a asigura bunăstarea economică și socială, precum și stabilitatea și prosperitatea durabilă.

1.În urma raportului intermediar prezentat de președintele Consiliului European în strânsă colaborare cu președinții Comisiei, Eurogrupului și Băncii Centrale Europene (BCE), vor continua consultările informale cu statele membre și cu Parlamentul European cu privire la diferitele aspecte care trebuie examinate. Consiliul European așteaptă cu interes prezentarea unei foi de parcurs specifice și cu termene-limită în cadrul reuniunii sale din decembrie 2012, care să permită progrese în privința tuturor elementelor componente esențiale pe care ar trebui să se bazeze o UEM veritabilă.

1.Procesul de realizare a unei uniuni economice și monetare mai aprofundate ar trebui să se bazeze pe cadrul instituțional și juridic al UE și să se caracterizeze prin deschidere și transparență față de statele membre care nu folosesc moneda unică și prin respectarea integrității pieței unice. Raportul final și foaia de parcurs ar trebui să includă propuneri concrete privind modalitatea de realizare a acestui lucru.

Cadrul financiar integrat

1.Trebuie să ne îndreptăm spre un cadru financiar integrat, deschis în cea mai mare măsură posibilă tuturor statelor membre care doresc să participe. În acest context, Consiliul European invită legiuitorii să continue lucrările referitoare la propunerile legislative privind mecanismul de supraveghere unic (MSU) cu prioritate, obiectivul fiind convenirea cadrului legislativ până la 1 ianuarie 2013. Lucrările cu privire la implementarea operațională se vor desfășura în cursul anului 2013. În acest sens, respectarea deplină a integrității pieței unice este crucială.

1.Se impune necesitatea asigurării unei separări clare între politica monetară a BCE și funcțiile sale de supraveghere, precum și a asigurării unui tratament și a unei reprezentări echitabile ale statelor membre din zona euro și ale celor din afara acesteia care participă la MSU. Responsabilitatea se regăsește la nivelul la care deciziile sunt luate și puse în aplicare. Mecanismul de supraveghere unic se va baza pe cele mai înalte standarde de supraveghere bancară, iar BCE va fi în măsură, în mod diferențiat, să exercite o supraveghere directă. De asemenea, BCE va fi în măsură să își utilizeze competențele efective conferite prin legislație imediat după intrarea acesteia în vigoare. În plus, este extrem de important să se stabilească un cadru de reglementare unic care să stea la baza supravegherii centralizate.

1.Este important să se asigure un mediu de concurență echitabilă între statele care participă la MSU și cele care nu participă, cu respectarea deplină a integrității pieței unice pentru serviciile financiare. Este necesară o soluție acceptabilă și echilibrată referitoare la schimbările privind modalitățile de vot și deciziile în temeiul Regulamentului privind autoritatea bancară europeană (ABE), ținând seama de posibilele evoluții ale participării la MSU, care să garanteze un proces de luare a deciziilor eficient și nediscriminatoriu în interiorul pieței unice. Pe această bază, ABE ar trebui să își păstreze competențele și responsabilitățile existente.

1.Consiliul European îndeamnă la adoptarea rapidă a dispozițiilor privind armonizarea cadrelor naționale de rezoluție și garantare a depozitelor, pe baza propunerilor legislative ale Comisiei privind redresarea și rezoluția bancară și schemele naționale de garantare a depozitelor. Consiliul European îndeamnă la finalizarea cadrului de reglementare unic, inclusiv la convenirea unui acord cu privire la propunerile privind cerințele de capital impuse băncilor (CRR/CRD IV) până la sfârșitul anului.

1.În toate aceste chestiuni, este importantă asigurarea unui echilibru echitabil între țările de origine și țările gazdă.

1.Consiliul European ia act de intenția Comisiei de a propune o autoritate unică de rezoluție pentru statele membre care participă la MSU, după adoptarea propunerii de directivă privind redresarea și rezoluția și a propunerii de directivă privind schema de garantare a depozitelor.

1.Eurogrupul va elabora criteriile operaționale exacte care vor orienta recapitalizările directe ale băncilor de către mecanismul european de stabilitate (MES) cu respectarea deplină a Declarației reuniunii la nivel înalt a zonei euro din 29 iunie. Este imperativ să se întrerupă cercul vicios dintre bănci și entitățile suverane. Odată cu instituirea unui mecanism de supraveghere unic efectiv, cu implicarea BCE, pentru băncile din zona euro, MES va avea posibilitatea de a recapitaliza băncile în mod direct, în urma unor proceduri normale de luare a deciziilor.

Cadre bugetare și de politică economică integrate, legitimitate și responsabilitate democratice


1.Consiliul European invită legiuitorii să ajungă la un acord în vederea adoptării pachetului privind supravegherea și monitorizarea bugetare cel târziu până la sfârșitul anului 2012. Aceste acte legislative sunt esențiale pentru consolidarea noii guvernanțe economice în UE alături de Pactul de stabilitate și de creștere consolidat, Tratatul privind stabilitatea, coordonarea și guvernanța (TSCG) și pachetul privind guvernanța economică. Consiliul European îndeamnă autoritățile și instituțiile europene să pună în aplicare pe deplin toate aceste acte legislative, în conformitate cu rolurile care le revin în temeiul tratatelor UE. Referitor la activitățile de reglementare aflate în curs în sectorul bancar al UE, Consiliul European ia act de propunerile grupului de experți la nivel înalt cu privire la structura sectorului bancar al UE, pe care Comisia le examinează în prezent, inclusiv cu privire la posibilul impactul al acestora asupra obiectivului de a institui un sistem bancar stabil și eficient.

1.Un cadru bugetar integrat este parte a unei uniuni economice și monetare. În acest context, vor fi explorate noi mecanisme, inclusiv o capacitate fiscală adecvată, pentru zona euro. Procesul de explorare nu va fi legat de pregătirea următorului cadru financiar multianual.

1.Buna funcționare a UEM necesită o creștere economică, o ocupare a forței de muncă și o coeziune socială mai puternice și durabile și implică o mai bună coordonare, convergență și aplicare a politicii economice. În acest context, va fi explorată ideea ca statele membre ale zonei euro să încheie acorduri individuale de natură contractuală cu instituțiile UE cu privire la reformele pe care se angajează să le întreprindă și la punerea în aplicare a acestora. Astfel de acorduri ar putea fi legate de reformele identificate în recomandările specifice fiecărei țări adoptate de către Consiliu și s-ar putea baza pe procedurile UE.

1.Guvernanța în cadrul zonei euro ar trebui îmbunătățită în continuare pornind de la TSCG și ținând seama de Declarația reuniunii la nivel înalt a zonei euro din 26 octombrie 2011. Statele membre participante ar trebui să exploreze modalități de a se asigura că toate reformele majore de politică economică planificate sunt discutat ex-ante și, după caz, coordonate în cadrul guvernanței economice a UE în conformitate cu articolul 11 din TSCG. Șefii de stat sau de guvern ai zonei euro adoptă regulamentul de procedură pentru reuniunile lor.

1.Sunt necesare mecanisme puternice pentru legitimitate și responsabilitate democratice. În acest context, unul dintre principiile călăuzitoare este să se asigure exercitarea controlului și responsabilității democratice la nivelul la care deciziile sunt luate și puse în aplicare. În acest spirit, ar trebui explorate modalitățile de asigurare a derulării unei dezbateri în contextul semestrului european, atât în Parlamentul European, cât și în parlamentele naționale. În acest sens, Consiliul European ia act de intenția statelor membre care sunt părți la TSCG de a îmbunătăți nivelul cooperării între parlamentele naționale și Parlamentul European, pe baza articolului 13 din TSCG și a Protocolului nr. 1 la TFUE.

II. PARTENERI STRATEGICI

1.Consiliul European a desfășurat un schimb de opinii cu privire la relațiile dintre UE și partenerii săi strategici. Consiliul European a îndemnat la punerea în aplicare deplină a modalităților interne de îmbunătățire a relațiilor externe ale UE convenite în septembrie 2010.

III. ALTE PUNCTE

1.Consiliul European este îngrozit de deteriorarea situației din Siria. Consiliul European aprobă concluziile adoptate de Consiliu la 15 octombrie și măsurile restrictive suplimentare împotriva regimului sirian și a susținătorilor acestuia. Sprijină pe deplin eforturile lui Lakhdar Brahimi de a găsi o soluție politică la criza din Siria. Toți actorii-cheie, în special cei din regiune și toți membrii Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite ar trebui să își onoreze responsabilitățile și să își ofere sprijinul pentru acțiunile reprezentantului comun. UE este angajată în direcția unei colaborări strânse și cuprinzătoare cu partenerii internaționali pentru a asigura un sprijin rapid Siriei, de îndată ce are loc tranziția. De asemenea, UE se angajează să își intensifice sprijinul în vederea consolidării capacității societății civile de a participa la viitorul Siriei. Toate grupurile din opoziție ar trebui să convină asupra unui set de principii împărtășite în vederea realizării unei tranziții favorabile incluziunii, ordonate și pașnice.

Consiliul European condamnă cu hotărâre bombardarea de către forțele siriene a teritoriului Turciei și adresează un îndemn general la prevenirea escaladării, solicitând totodată autorităților siriene să respecte pe deplin integritatea și suveranitatea tuturor țărilor vecine. UE va continua să furnizeze asistență umanitară și îndeamnă toți donatorii să își sporească contribuțiile acordate ONU în cadrul celor mai recente solicitări ale acesteia. Consiliul European îndeamnă toate părțile să respecte dreptul umanitar internațional (inclusiv inviolabilitatea tuturor spațiilor pentru tratament medical, a personalului medical și a vehiculelor folosite în activitatea medicală). Toate părțile ar trebui să pună capăt tuturor formelor de violență, să ia măsuri speciale de protejare a tuturor grupurilor vulnerabile, să permită accesul deplin și în condiții de siguranță pentru furnizarea de ajutor umanitar, pe tot teritoriul țării. Toți cei ce se fac responsabili de încălcări ale dreptului internațional al drepturilor omului trebuie să fie trași la răspundere.


1.Consiliul European își afirmă îngrijorarea profundă și din ce în ce mai acută cu privire la programul nuclear al Iranului și susţine recenta rezoluție adoptată de către Consiliul guvernatorilor AIEA. Consiliul European reamintește că Iranul încalcă în mod flagrant obligațiile sale internaționale și refuză o cooperare deplină cu AIEA. Prin urmare, Consiliul European salută concluziile și adoptarea la 15 octombrie a măsurilor restrictive suplimentare de către Consiliu, în scopul obținerii unui angajament serios și valid din partea regimului iranian. Consiliul European își reafirmă angajamentul față de dubla abordare și susține pe deplin eforturile Înaltului Reprezentant în numele E3+3 de a angaja Iranul în discuții relevante și constructive. Regimul iranian poate acţiona în mod responsabil, determinând încetarea sancţiunilor, dar atâta timp cât nu procedează astfel, UE este în continuare hotărâtă ca, în strânsă cooperare cu partenerii internaţionali, să sporească presiunea asupra Iranului, în contextul dublei abordări.

1.Consiliul European aprobă concluziile adoptate de Consiliu la 15 octombrie și își exprimă îngrijorarea profundă față de continua criză politică, de securitate și umanitară din Mali. Această situație reprezintă o amenințare imediată la adresa regiunii Sahel, a Africii de Vest și de Nord și a Europei. UE este hotărâtă să ofere un sprijin cuprinzător pentru Mali, în strânsă cooperare cu partenerii internaționali și regionali. În special, UE va sprijini Mali în eforturile sale de restabilire a statului de drept și a unui guvern pe deplin suveran și democratic, cu autoritate pe întregul teritoriu malian. UE va relua treptat cooperarea pentru dezvoltare de îndată ce este adoptată o foaie de parcurs credibilă și consensuală pentru stabilirea ordinii constituționale. Între timp, UE își va intensifica răspunsul umanitar. Mai mult, UE va examina acordarea de sprijin pentru forța militară internațională prevăzută în conformitate cu Rezoluția 2071 a Consiliului de Securitate al ONU și va accelera planificarea unei posibile operații militare PSAC, pentru a ajuta la reorganizarea și formarea forțelor de apărare maliene. UE își va menține opțiunea de a adopta măsuri restrictive orientate împotriva celor implicați în grupările armate din nordul Mali și a celor care împiedică reîntoarcerea la ordinea constituțională.

* * *
Consiliul European își exprimă gratitudinea pentru acordarea Premiului Nobel pentru pace Uniunii Europene. Premiul este o onoare pentru toți cetățenii europeni și pentru toate statele membre și instituțiile UE. Comitetul Nobel reamintește pe drept cuvânt modul în care „Uniunea și părinții săi fondatori au contribuit timp de peste șase decenii la promovarea păcii și a reconcilierii, a democrației și a drepturilor omului în Europa”. Într-o perioadă marcată de incertitudine, acest tribut acordat realizărilor din trecut reprezintă un apel puternic de a garanta și a consolida Europa pentru generația următoare. Conștienți că susținerea acestei comunități de interese pașnice are nevoie de grijă constantă și de o voință de neclintit, membrii Consiliului European consideră că este responsabilitatea lor personală să garanteze faptul că Europa rămâne în continuare un continent al progresului și al prosperității.