RO | EN | HU

europedirect.Institutii si politici Europene, politici ue, politici comune ale uniunii europene, politicile comune ale uniunii europene, politici comune ale ue, politici sociale europene, politici sociale in ue

Acces mai rapid și mai simplu la fondurile UE

După intrarea în vigoare recentă a noului regulament financiar, Comisia a adoptat noile norme de aplicare a acestuia. Acordarea de fonduri ale UE către agenți economici, ONG-uri, cercetători, studenți, municipalități și alți beneficiari va fi îmbunătățită începând cu 1 ianuarie 2013 grație unor proceduri simplificate.

Noua legislație asigură o transparență mai bună și prevede o responsabilitate mai mare pentru orice persoană care se ocupă de finanțele UE. Aceasta include posibilități mai largi de a utiliza sume forfetare și rate forfetare, pentru sume mai mici, elimină necesitatea de a completa aceleași detalii de fiecare dată când se depune o cerere pentru fondurile UE, introduce înscrierea electronică și multe alte noi caracteristici.

„Noul regulament aduce îmbunătățiri semnificative pentru toți beneficiarii finanțării acordate de UE. Am reușit să reducem sarcina administrativă pentru beneficiarii fondurilor Uniunii, ceea ce înseamnă un acces mai ușor și reducerea timpului necesar obținerii unei finanțări de la bugetul european. Noile norme permit o utilizare mai eficace a resurselor UE. Acest lucru este important pentru toți cetățenii europeni, întrucât, în vremuri de criză, bugetul UE joacă un rol însemnat în stimularea creării de locuri de muncă și a creșterii economice în Europa. Sporirea accesibilității fondurilor UE și a gradului de responsabilizare pentru cei care gestionează aceste fonduri constituie unul din obiectivele principale ale mandatului meu”, a declarat Janusz Lewandowski, comisarul european pentru programare financiară și buget.

Simplificare
Regulamentul financiar revizuit conține numeroase îmbunătățiri care vor facilita demersurile beneficiarilor fondurilor Uniunii. Intervalul de timp dintre cererile de propuneri, încheierea unor acorduri de grant și termenele de plată va fi redus. Sistemul de grant se va concentra mai mult asupra efectuării plăților pentru furnizarea rezultatelor decât asupra rambursării cererilor de plată, printr-o utilizare sporită a sumelor forfetare, a ratelor forfetare și a costurilor unitare. O utilizare mai intensă a premiilor acordate câștigătorului unui concurs pentru găsirea unei soluții la o problemă predefinită („premii de stimulare”) va contribui, de asemenea, la simplificarea administrării și va consolida orientarea către rezultate a fondurilor UE. Beneficiarii de fonduri UE nu vor mai fi obligați să deschidă conturi bancare separate purtătoare de dobânzi. Mai mult, chiar dacă există câștiguri din dobânzi, acestea nu vor mai trebui returnate bugetului UE și nici nu vor fi considerate venituri ale proiectului. Această măsură răspunde unei preocupări majore a beneficiarilor de granturi și a altor părți interesate, în special din domeniul cercetării și din comunitatea organizațiilor neguvernamentale, adusă în discuție în timpul consultării publice din 2009 care a precedat propunerea din 2010 a Comisiei.

Responsabilitate și protecție sporită pentru cetățenii europeni
Noile norme vor crește gradul de responsabilizare al celor care gestionează banii contribuabililor din UE. Printre aceștia se numără statele membre, care implementează o mare parte din bugetul UE, inclusiv în politica regională a Uniunii. În viitor, autoritățile din statele membre care gestionează fonduri UE vor trebui să semneze și să prezinte Comisiei declarații anuale care să ateste că fondurile UE au fost utilizate în mod corect.
Mecanismele de corecții financiare în cazuri de nereguli comise de beneficiari și descoperite prin intermediul auditului au fost consolidate. Comisia va publica deciziile de aplicare a sancțiunilor pentru utilizarea incorectă a fondurilor UE, acest lucru dorindu-se a fi un element de descurajare.

Sporirea eficacității fondurilor UE prin mecanisme de finanțare inovatoare
În viitor, vor fi utilizate diferite instrumente financiare, cum ar fi împrumuturi, capitaluri proprii sau garanții, pentru a spori eficacitatea fondurilor UE și, astfel, pentru a amplifica impactul lor financiar. Sunt create noi posibilități pentru o mai mare flexibilitate în punerea în aplicare a parteneriatelor între sectorul public și cel privat (denumite în continuare „PPP-uri”), fapt care reflectă cererile părților europene interesate din sectorul industrial care sunt parteneri în astfel de PPP-uri.
În domeniul acțiunii externe, UE va putea să creeze fonduri fiduciare ale UE prin punerea în comun a resurselor proprii cu cele ale statelor membre și ale altor donatori, în vederea unei mai bune coordonări și furnizări a ajutorului extern, precum și pentru a-și spori vizibilitatea.

Comisia este hotărâtă să extindă programul de simplificare
Simplificarea normelor și proceselor nu va înceta după adoptarea noului regulament financiar. Comisia va continua să își urmărească propunerile sale multiple în vederea simplificării, astfel încât acestea să fie ferm ancorate în noua generație de programe (2014-2020), în prezent în curs de negociere în cadrul Consiliului și al Parlamentului European.

Context:
Regulamentul financiar reprezintă nucleul normelor financiare ale UE. Acesta stabilește principiile bugetului UE și reglementează modul în care sunt cheltuite fondurile UE. Versiunea actuală a fost adoptată în 2002 și modificată cel mai recent în 2010 pentru a include crearea Serviciului European de Acțiune Externă. Procedura legislativă a acestei revizuiri mai substanțiale a fost inițiată de către Comisie în luna decembrie 2010, când propunerea Comisiei privind revizuirea regulamentului financiar a abordat principalele preocupări exprimate de beneficiarii fondurilor UE. Noile norme se vor concentra pe asigurarea unui acces mai simplu și mai rapid la fonduri, sporindu-se în același timp responsabilitatea celor care gestionează banii contribuabililor din UE.

După adoptarea sa oficială la 25 octombrie și după publicarea sa în Jurnalul Oficial al UE, regulamentul financiar a intrat în vigoare în data de 27 octombrie 2012.
În urma intrării în vigoare, Comisia a adoptat astăzi noile norme de aplicare a noului regulament financiar, care conțin detalii privind gestionarea financiară și care completează regulamentul financiar. În următoarele două luni, Parlamentul European și Consiliul își pot face cunoscute obiecțiile sau pot formula observații cu privire la aceste norme de aplicare propuse de Comisie. După publicarea în Jurnalul Oficial și intrarea lor in vigoare la sfârșitul lunii decembrie a anului 2012, noile norme de aplicare vor începe să fie aplicate de la 1 ianuarie 2013, odată cu noul regulament financiar.

A se vedea MEMO/12/795.

Persoane de contact:
Patrizio Fiorilli (+32 2 295 81 32)