RO | EN | HU

europedirect.Institutii si politici Europene, politici ue, politici comune ale uniunii europene, politicile comune ale uniunii europene, politici comune ale ue, politici sociale europene, politici sociale in ue

Comisia Europeana vrea să ușureze viața IMM-urilor

Cele 20,8 milioane de întreprinderi europene mici și mijlocii (IMM-uri) creează 85 % din toate locurile de muncă noi din Europa, angajând 2/3 din forța de muncă a UE și contribuind în mod semnificativ la inovare și la creșterea economică. Conform principiului „să gândești mai întâi la scară mică” și în concordanță cu Small Business Act din 2008, Comisia a pus IMM-urile în centrul agendei sale de reglementare inteligentă pentru sprijinirea creșterii economice și a creării de locuri de muncă în Europa.

În urma unei ample consultări lansate de Comisie, în jur de 1 000 de IMM-uri și organizații cu scop lucrativ au identificat topul 10 al celor mai împovărătoare acte legislative ale UE Scopul acestei consultări ample a fost acela de a determina în ce mod legislația UE ar putea stingheri crearea de locuri de muncă și creșterea economică și de a identifica domeniile sau aspectele care ar putea necesita o examinare mai atentă și acțiuni suplimentare. Potrivit rezultatelor publicate astăzi, IMM-urile consideră că cele mai mari dificultăți și costuri decurg din normele referitoare la legislația REACH, taxa pe valoarea adăugată, siguranța produselor, recunoașterea calificărilor profesionale, protecția datelor, legislația în domeniul deșeurilor, legislația în legătură cu piața forței de muncă, aparatura de înregistrare în transportul rutier, achizițiile publice și codul vamal modernizat.

Fără a se îndoi de necesitatea generală de a dispune de norme valabile la nivel european în aceste domenii, Comisia va aborda temeinic aceste preocupări prin intermediul noului Program privind adecvarea și calitatea reglementărilor (REFIT1) lansat în decembrie 2012 (IP/12/1349). Prin intermediul acestui program, acquis-ul de reglementare al UE este supus unei verificări pentru a se determina dacă acesta conține sarcini grele, diferențe și aspecte ineficiente, în vederea evaluării și, dacă este necesar, a revizuirii actelor legislative în cazul cărora este nevoie de acțiune. Comisia va anunța acțiunile ulterioare până în luna iunie a anului 2013, urmând să țină seama și de rezultatul proceselor legislative aflate în curs.

José Manuel Barroso, președintele Comisiei Europene, a declarat: „Comisia se asigură că legislația UE își îndeplinește scopul și ajută întreprinderile europene în eforturile lor de creștere economică și de creare a locurilor de muncă. Acesta este motivul pentru care elaborăm politici care au în centrul lor preocuparea pentru o reglementare inteligentă. Acesta este și motivul pentru care dorim să facem mai ușoară viața întreprinderilor noastre mici și mijlocii, care sunt cele mai importante motoare pentru economia Europei. Vreau să mulțumesc tuturor celor care au contribuit la identificarea celor mai împovărătoare acte legislative. Ne vom strădui să nu vă înșelăm așteptările.”

Antonio Tajani, vicepreședintele Comisiei Europene și responsabil pentru industrie și antreprenoriat, a adăugat: „IMM-urile creează cea mai mare parte din toate locurile de muncă noi din Europa, reprezentând astfel soluția-cheie de ieșire din această criză. Atunci când elaborăm legislația, trebuie să avem în vedere IMM-urile (și, mai ales, noii întreprinzători): această legislație trebuie să fie inteligentă, să fie simplă și să fie stabilă. Cu cât le ascultăm mai bine preocupările, cu atât IMM-urile ne pot ajuta mai mult să revenim la creștere economică.”

IMM-urile au identificat un top al celor mai împovărătoare 10 acte legislative ale UE, și anume:
•REACH (înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice)
•TVA - legislația în domeniul taxei pe valoarea adăugată
•Pachetul privind siguranța generală a produselor și supravegherea pieței
•Recunoașterea calificărilor profesionale
•Transferurile de deșeuri - legislația-cadru privind deșeurile - lista deșeurilor și a deșeurilor periculoase
•Legislația în legătură cu piața forței de muncă
•Protecția datelor
•Timpul de lucru
•Aparatura de înregistrare în transportul rutier (privind timpul de conducere și perioadele de repaus)
•Procedurile de atribuire a contractelor de achiziții publice (contractele de lucrări publice, de aprovizionare și de servicii)
•Codul vamal modernizat

În numeroase dintre aceste domenii (de exemplu, calificările profesionale, protecția datelor, achizițiile publice etc.), Comisia a întreprins deja noi acțiuni de îmbunătățire și de simplificare a legislației UE (a se vedea MEMO/12/974).

După cum s-a putut observa, de asemenea, în urma consultării, întreprinderile mici consideră că reducerea termenelor de plată, realizată în temeiul directivei privind plățile întârziate care intră în vigoare la 16 martie 2013 (IP/12/1071), constituie una dintre cele mai reușite îmbunătățiri de ordin juridic, alături de inițiativa de a permite IMM-urilor să beneficieze de regimuri de contabilitate/de audit simplificate.

Context:
Rezultatele acestui exercițiu de întocmire a unui top 10 sunt publicate ca parte a aportului Comisiei la Consiliul European de primăvară. Exemple de scutiri și de regimuri mai ușoare pentru IMM-uri propuse de Comisie și adoptate de legiuitorul UE sunt furnizate, de asemenea, în comunicarea intitulată „Reglementarea inteligentă – răspuns la nevoile IMM-urilor” și în documentul de lucru care o însoțește. De asemenea, este prezentat un nou tablou de bord anual în care sunt consemnate progresele înregistrate în legislația relevantă pentru IMM-uri și prin care se ilustrează modul în care propunerile Comisiei de simplificare sau de reducere a sarcinilor apăsătoare sunt urmărite de alte instituții și de statele membre. În acest tablou de bord se identifică modul în care diversele strategii de punere în aplicare afectează rezultatul global pentru IMM-uri, dat fiind că peste o treime din sarcina administrativă a IMM-urilor apare în faza de punere în aplicare de către statele membre. Rețeaua reprezentanților IMM-urilor va urmări în mod activ rezultatele clasamentului de 10 și va face din reducerea sarcinii administrative o prioritate în statele membre.

Costurile pe care o propunere legislativă le-ar presupune pentru IMM-uri sunt evaluate sistematic înainte de adoptarea de către Comisie a propunerii respective. Ori de câte ori este posibil, microîntreprinderile sunt exceptate de la reglementare, iar în legislație sunt prevăzute regimuri simplificate pentru IMM-uri.

În general, Comisia întreține cu actorii implicați, precum întreprinderile, partenerii sociali, organizațiile societății civile și alte părți interesate, o legătură de consultări și dialog deschis, în scopul de a se asigura că propunerile sale corespund realității de pe teren. Dialogul cu părțile interesate se poate desfășura sub diverse forme, iar metodele de consultare și calendarul acestora sunt stabilite în funcție de diferitele contexte.

Informații suplimentare:
MEMO/13/168: „Topul 10 al celor mai împovărătoare acte legislative pentru întreprinderile mici și mijlocii: cum ajută Comisia IMM-urile”
Rezultatele consultării publice sunt publicate la adresa:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/public-consultation-new/index_ro.htm
COM(2013)122: Comunicarea „Reglementarea inteligentă – răspuns la nevoile întreprinderilor mici și mijlocii”
SWD(2013)60: Documentul de lucru al serviciilor Comisiei intitulat „Monitorizare și consultare privind reglementarea inteligentă pentru IMM-uri”
Comunicarea și documentul de lucru pot fi consultate și la adresa:
http://ec.europa.eu/governance/better_regulation/key_docs_en.htm  

Persoane de contact :
Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)
Jens Mester (+32 2 296 39 73)
Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)
Sara Tironi (+32 2 299 04 03)