RO | EN | HU

europedirect.Institutii si politici Europene, politici ue, politici comune ale uniunii europene, politicile comune ale uniunii europene, politici comune ale ue, politici sociale europene, politici sociale in ue

Programe operaţionale în perioada 2007-2013

Arhiva stiri

În perioada 2007-2013, României îi este alocată, prin instrumentele structurale, suma de 19,7 miliarde de euro. Suma este disponibilă prin intermediul a şapte programe operaţionale sectoriale şi regionale, la care se adaugă opt programe de cooperare teritorială cu alte state.

Pentru programele operaţionale sectoriale şi regionale, în cadrul ministerelor de linie corespunzătoare a fost desemnată câte o Autoritate de Management responsabilă cu gestionarea şi implementarea programului. În funcţie de specificul programului operaţional, în relaţia dintre Autoritatea de Management şi beneficiar pot interveni Organisme Intermediare, centrale sau regionale.

Coordonatorul naţional al asistenţei în relaţia cu UE este Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (ACIS) din cadrul Ministerului Finanţelor Publice. ACIS coordonează:
- Asistenţa nerambursabilă acordată României de Uniunea Europeană prin Programul Phare;
- Asistenţa nerambursabilă acordată României, pe bază bilaterală, de către Statele Membre UE;
- Elaborarea şi implementarea Planului Naţional de Dezvoltare, document strategic ce fundamentează accesul României la Fondurile Structurale;
- Elaborarea, monitorizarea şi evaluarea cadrului strategic naţional de referinţă, a programelor operaţionale şi a documentelor cadru de implementare corespunzătoare;
- Dezvoltarea capacităţii administrative, elaborarea şi actualizarea procedurilor structurilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale;
- Activitatea de informare şi comunicare în domeniul instrumentelor structurale;
- Programul de asistenţă tehnică JASPERS (Asistenţă comună pentru promovarea proiectelor în regiunile europene).

Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale
Ministerul Finanţelor Publice
Bd. Mircea Vodă, nr. 44, sector 3, Bucureşti
tel.: 021.302.52.00, fax: 021.302.52.64
e-mail: fonduri.ue@mfinante.ro
website: http://www.fonduri-ue.ro
Programe operaţionale sectoriale şi regionale:

1. Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice
Prin POS Creşterea Competitivităţii Economice, se acordă finanţare IMM-urilor, întreprinderilor mari, autorităţilor locale ş.a. pentru extinderea capacităţii de producţie, modernizarea întreprinderii; accesul instituţiilor publice şi IMM-urilor la internet şi servicii conexe etc.
Pentru detalii, consultaţi site-ul Autorităţii de Management pentru POS Creşterea Competitivităţii Economice din cadrul Ministerului Economiei
http://amposcce.minind.ro

2. Programul Operaţional Sectorial Transport
Prin POS Transport administraţiile infrastructurii naţionale de transport ş.a. pot obţine finanţare pentru modernizarea şi dezvoltarea axelor prioritare TEN-T, cu aplicarea măsurilor necesare pentru protecţia mediului înconjurător, modernizarea şi dezvoltarea reţelelor naţionale de transport, în conformitate cu principiile dezvoltării durabile etc.
Contact:
Autoritatea de Management pentru POS Transport
Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
tel.: 021.319.61.47
fax: 021.319.61.78
e-mail: postransport@mt.ro
www.mt.ro/dgrfe/POS-T_final/pos-t_final.html

3. Programul Operaţional Sectorial Mediu
POS Mediu acordă finanţare pentru proiecte proiecte pentru sectoarele apa/apa uzata, managementul deseurilor/reabilitarea terenurilor poluate istoric, termoficare, protecţia naturii, protecţia împotriva inundaţiilor şi reducerea eroziunii costiere. Beneficiarii pot fi organizaţii non-guvernamentale, autorităţi publice ş.a.
Toate detaliile a se găsesc pe site-ul Autorităţii de Management pentru POS Mediu din cadrul Ministerului Mediului:
www.mmediu.ro/proiecte_europene_pos.htm

4. Programul Operaţional Regional
Proiectele finanţate prin POR urmăresc, între altele, îmbunătăţirea calităţii vieţii şi a înfăţişării oraşelor, precum şi cresterea rolului lor în regiune, modernizarea serviciilor sociale: şcoli, clinici, servicii de intervenţie în situaţii de urgenţă etc. şi pot fi derulate de autorităţi ale administraţiei publice locale, organizaţii neguvernamentale, companii private ş.a.
Toate informaţiile legate de program se găsesc pe site-ul
www.inforegio.ro

5. Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative
Acest program operaţional acordă finanţare pentru proiecte de studii şi cercetări privind experienţele de reformă ale administraţiei locale din alte state membre, de asistenţă tehnică pentru elaborarea de strategii privind informatizarea instituţională, de training şi asistenţă tehnică pentru sprijinul receptării bunelor practici etc. Pot obţine finanţare organisme ale administraţiei centrale şi locale, ONG-uri etc.
Contact:
Autoritatea de Management pentru PO Dezvoltarea Capacităţii Administrative
Ministerul Administraţiei şi Internelor
tel.: 021.314.39.29
fax: 021.310.40.61
e-mail: amdca@mai.gov.ro
website: http://modernizare.mai.gov.ro/modules/freecontent/indexx.php?id=8

6. Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU)
POSDRU finanţează organizarea de seminarii de instruire, proiecte de dezvoltare şi promovare a abilităţilor manageriale moderne etc. Pot obţine finanţare, între altele, şcoli, universităţi, camere de comerţ etc.
Informaţiile detaliate despre POSDRU se găsesc pe website-ul dedicat POSDRU şi gestionat de către Autoritatea de Management pentru Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane din cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale:
http://www.fseromania.ro/index.php
sau pot fi obţinute de la numărul de telefon 0 800 110 710, apelabil fără taxare.

7.Programul Operaţional Asistenţă Tehnică
PO Asistenţă Tehnică finanţează, între altele, asigurarea sprijinului şi a instrumentelor adecvate în vederea unei coordonări şi implementări eficiente a instrumentelor structurale pentru perioada 2007-2013 şi pregătirea pentru următorea perioadă de programare a instrumentelor structurale. Pot beneficia de finanţare Autorităţile de Managament responsabile de gestionarea Programelor Operaţionale; Organismele Intermediare ş.a.
Informaţii detaliate se găsesc pe site-ul Autorităţii de Management pentru PO Asistenţă Tehnică din cadrul Ministerului Finanţelor Publice:
www.poat.ro

Programe de cooperare teritorială cu alte state
Informaţii detaliate despre toate programele de cooperare teritorială cu alte state se găsesc pe portalul Infocooperare şi pe site-ul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei

1. Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013
Informaţiile complete despre acest program se găsesc pe site-ul Autorităţii Comune de Management pentru acest program, din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei:
www.ro-ua-md.net

2. Programul Operaţional Comun Ungaria-Slovacia-România-Ucraina
Detalii despre program se găsesc pe site-ul
www.huskroua-cbc.net/ro
Autoritate de Management este Agenţia Naţională de Dezvoltare din Ungaria.
Există o Autoritate Naţională în fiecare din cele 4 ţări participante.
Autoritate Naţională în România: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei

3. Programul Operaţional Comun de Cooperare în bazinul Mării Negre
Informaţiile complete se găsesc pe site-ul Autorităţii Comune de Management pentru acest program, din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei
www.blacksea-cbc.net

4. Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013
Adresa site-ului dedicat programului gestionat de Autoritatea de Management, din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei este
www.cbcromaniabulgaria.eu

5. Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România
Informaţii despre program se găsesc pe site-ul
www.huro-cbc.eu/ro/
Autoritate de Management este Agenţia Naţională de Dezvoltare din Ungaria.

6. Programul IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia
Adresa site-ului dedicat programului gestionat de Autoritatea de Management, din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei este
www.romania-serbia.net

7. Programul de cooperare transnaţională „Sud Estul Europei”
Detalii despre program se găsesc pe site-ul
www.southeast-europe.net/en
Autoritate de Management este Agenţia Naţională de Dezvoltare din Ungaria.
Există un punct de contact în fiecare din cele 16 ţări participante la acest program
Punctul de contact PO SEE în România este Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei.

8. PO-uri Cooperare Interregională:
- INTERREG IV C
- URBACT II
- ESPON 2013
- INTERRACT II

Detalii despre aceste programe se găsesc pe site-ul
www.infocooperare.ro
Autorităţile de management ale acestor programe nu au sediul în România. Pentru România, Punctul Naţional de Contact este în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei.

Pagini Utile:
■ Politica de coeziune 2007-2013
http://ec.europa.eu/regional_policy/atlas2007/index_ro.htm

■ Fondul Social European
http://ec.europa.eu/employment_social/esf/index_ro.htm