RO | EN | HU

europedirect.Institutii si politici Europene, politici ue, politici comune ale uniunii europene, politicile comune ale uniunii europene, politici comune ale ue, politici sociale europene, politici sociale in ue

Acordul de parteneriat 2014-2020

Arhiva stiri

Acordul de Parteneriat pentru perioada 2014-2020 (AP), aprobat de Comisia Europeană pe data de 6 August 2014, este un document strategic de programare, care prezintă modul în care vor fi cheltuite Fondurile Europene Structurale şi de Investiţii (FESI) în acest exerciţiu financiar. Având ca şi punct de pornire documentele de poziţie elaborate de serviciile Comisiei în 2012 pentru fiecare Stat Membru şi ca scop de a contribui la obiectivele Strategiei 2020 ale Uniunii Europene, Acordul este rezultatul negocierilor între Comisia Europeană şi Autorităţile Naţionale.
Acordul de Parteneriat a identificat următoarele provocări şi priorităţile aferente, selectând toate cele 11 Obiective Tematice prezentate în Cadrul Strategic Comun (Anexa a Regulamentului privind dispoziţiile comune):

 • promovarea competitivităţii şi a dezvoltării locale, în vederea consolidării sustenabilităţii operatorilor economici şi a îmbunătăţirii atractivităţii regionale;
 • dezvoltarea capitalului uman prin creşterea ratei de ocupare a forţei de muncă şi a numărului de absolvenţi din învăţământul terţiar, oferind totodată soluţii pentru provocările sociale severe şi combaterea sărăciei, în special la nivelul comunităţilor defavorizate sau marginalizate ori în zonele rurale;
 • dezvoltarea infrastructurii fizice, atât în sectorul TIC, cât şi în sectorul transporturilor, în vederea sporirii accesibilităţii regiunilor din România şi a atractivităţii acestora pentru investitori;
 • încurajarea utilizării durabile şi eficiente a resurselor naturale prin promovarea eficienţei energetice, a unei economii cu emisii reduse de carbon, a protecţiei mediului şi a adaptării la schimbările climatice;
 • consolidarea unei administraţii publice moderne şi profesioniste prin intermediul unei reforme sistemice, orientată către soluţionarea erorilor structurale de guvernanţă.
În perioada 2014-2020, fondurile alocate României sunt de aproximativ 22,4 miliarde € în cadrul politicii de coeziune (Fondul European de Dezvoltare Regională - FEDR, Fondul Social European - FSE, Fondul de coeziune - FC), la care se adaugă încă 106 milioane € din Iniţiativa privind ocuparea forţei de muncă în rândul tinerilor (alături de o alocare identică din FSE). Fondurile alocate pentru dezvoltarea sectorului agricol şi a zonelor rurale vor fi suplimentate cu 8 miliarde € din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR). Alocarea pentru Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime (FEPAM) se ridică la aproximativ 168 milioane €.
Detaliile privind alocarea financiară pentru perioada 2014-2020 pe programe operaţionale sunt prezentate în lista de mai jos.
 • Programul Operaţional Infrastructură Mare - 9,41 mld. €
 • Programul Operaţional Regional - 6,7 mld. €
 • Programul Operaţional Capital Uman - 4,22 mld. €
 • Programul Operaţional Competitivitate - 1,33 mld. €
 • Programul Operaţional Capacitate Administrativă - 0,55 mld. €
 • Programul Operaţional Asistenţă Tehnică - 0,21 mld. €
 • Plăţi directe în agricultură - 10 mld. €
 • Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală - 8 mld. €
 • Programul Operaţional Pescuit - 0,17 mld. €
 • Programul Operaţional de Ajutorare a Persoanelor Defavorizate - 0,44 mld. €
 • Facilitatea “Connecting Europe” - 1,23 mld. €
 • Programele de cooperare teritorială - 0,45 mld. €
Acordul de Parteneriat EN:
http://www.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/2014-2020/acord-parteneriat/Partnership_Agreement_2014RO16M8PA001_1_2_ro.pdf
Rezumatul Acordului de Parteneriat :
http://ec.europa.eu/romania/images/06082014_rezumat_acord_parteneriat_romania_final.pdf
Regulamentele specifice pe fonduri:
http://ec.europa.eu/regional_policy/information/legislation/index_ro.cfm