RO | EN | HU

europedirect.Institutii si politici Europene, politici ue, politici comune ale uniunii europene, politicile comune ale uniunii europene, politici comune ale ue, politici sociale europene, politici sociale in ue

Glosar

0..9  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z

A

Agentie pentru dezvoltare regionala

Desemneaza organismul neguvernamental, nonprofit, de utilitate publica, cu personalitate juridica, care functioneaza in domeniul dezvoltarii regionale si care se organizeaza si functioneaza in conditiile Legii 315/2004 privind dezvoltarea regionala in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare.
Abrevieri: ADR

Autoritate a administratiei publice locale

Consiliile locale ale comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti, consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, ca autoritati deliberative, primarii, primarii de sectoare si primarul general al municipiului Bucuresti, ca autoritati executive.

Autoritate de Audit

Autoritatea publica, la nivel national, responsabila cu verificarea operatiunilor de management si a sistemului de control pentru fiecare program operational, independenta functional de Autoritatea de Management si de Autoritatea de Certificare. In Romania, pentru toate programele operationale, Autoritatea de Audit functioneaza pe langa Curtea de Conturi.

Autoritate de Management POR

Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor are responsabilitatea managementului, gestionarii si implementarii asistentei financiare din instrumente structurale ale Uniunii Europene pentru Programul Operational Regional in cadrul perioadei de programare 2007 – 2013, in conformitate cu prevederile Hotararii de Guvern nr. 497 din 2004 privind stabilirea cadrului institutional pentru coordonarea, implementarea si gestionarea instrumentelor structurale si ale Hotararii de Guvern nr. 361 din 2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor.
Abrevieri: AM POR

Autoritatea de Certificare si Plata

Structura organizatorica in cadrul Ministerului Economiei si Finantelor, responsabila de certificarea sumelor cuprinse in declaratiile de cheltuieli transmise la Comisia Europeana si pentru primirea fondurilor transferate Romaniei din Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european si Fondul de coeziune si asigurarea transferului acestora catre beneficiari, precum si a sumelor de prefinantare si cofinantare aferente acestora din fonduri alocate de la bugetul de stat (Ordonanta nr. 29 din 2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinantarii si a cofinantarii alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul national de dezvoltare, in bugetul institutiilor implicate in gestionarea instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, art. 1 alin. (2) lit. c))

Avans

Sume transferate de catre Beneficiar unui contractor, in baza documentelor justificative, conform legii, in cadrul unui proiect finantat din instrumente structurale (Ordonanta nr. 29 din 2006, art. 1 alin (2) lit. j)).

Axa prioritara

Una dintre prioritatile strategice dintr-un program operational; cuprinde un grup de operatiuni legate intre ele si avand obiective specifice masurabile. (Regulamentul Consiliului nr. 1083 din 2006)

B

Beneficiar

Autoritati ale administratiei publice locale, societati comerciale (publice/private) responsabile pentru initierea ori initierea si implementarea proiectelor aprobate spre finantare in cadrul Programul Operational Regional (Ordonanta nr. 29 din 2006, art. 1 alin (2) lit. g))

C

Cadrul National Strategic de Referinta

Documentul aprobat de Comisia Europeana, negociat in prealabil cu Romania, ca stat membru, in urma evaluarii Planului national de dezvoltare. CNSR contine contributia din instrumentele structurale si celelalte resurse financiare pentru realizarea prioritatilor si masurilor continute in Planul National de Dezvoltare. Prevederile acestui document se implementeaza prin intermediul programelor operationale (Hotararea de Guvern nr. 497 din 2004 cu modificarile si completarile ulterioare)

Cerere de finantare

Formularul completat de catre Solicitant, in vederea obtinerii finantarii prin Programul Operational Regional.

Cheltuieli conexe

Cheltuielile care intervin in derularea proiectului, fara de care proiectul nu poate fi implementat si care nu pot fi finantate din instrumente structurale.

Cheltuieli eligibile

Cheltuieli realizate de catre un Beneficiar, aferente proiectelor finantate in cadrul programelor operationale, care pot fi finantate atat din instrumente structurale, cat si din bugetul de stat si/sau contributia proprie a Beneficiarului (Ordonanta nr. 29 din 2006, art. 1 alin. (2) lit. m))

Cheltuieli neeligibile

Cheltuieli inerente realizarii proiectelor finantate din instrumentele structurale in cadrul programelor operationale, care nu pot fi finantate din instrumentele structurale, conform reglementarilor comunitare si nationale (Ordonanta nr. 29 din 2006, art. 1 alin. (2) lit. n)).

Comitet de Monitorizare

Organism care asigura coordonarea instrumentelor structurale, precum si urmarirea eficacitatii si calitatii implementarii asistentei comunitare, modul de utilizare si impactul acesteia, cu respectarea prevederilor comunitare. (Hotararea de Guvern nr. 497 din 2004 cu modificarile si completarile ulterioare)

Comitet Regional de Evaluare Strategica si Corelare

Organismul regional, fara personalitate juridica, constituit in scopul evaluarii gradului in care proiectele finantabile in cadrul POR 2007 – 2013 pot contribui la atingerea obiectivelor strategiilor de dezvoltare a regiunilor, precum si a corelarii la nivel regional a proiectelor finantabile din fonduri publice. (Hotararea de Guvern nr. 764/2007 privind aprobarea constituirii comitetelor regionale de evaluare strategica si corelare si a Regulamentului-cadru de organizare si functionare a acestora)
Abrevieri: CRESC

Conflict de interese

Conform Ghidului Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OECD), conflictul de interese implica un conflict intre datoria fata de organizatia in care isi desfasoara activitatea si interesele personale ale unui angajat, in care angajatul are interese in calitatea sa de persoana privata, care ar putea influenta in mod necorespunzator indeplinirea obligatiilor si responsabilitatilor de serviciu (Ghidul OECD pentru rezolvarea conflictului de interese in administratia publica, iunie 2003).

Consiliul pentru Dezvoltare Regionala

Este organismul regional deliberativ, fara personalitate juridica, care este constituit si functioneaza pe principii parteneriale la nivelul fiecarei regiuni de dezvoltare, in scopul coordonarii activitatilor de elaborare si monitorizare ce decurg din politicile de dezvoltare regionala.
Abrevieri: CDR

Constructii / lucrari de constructii

Lucrarile de constructii sunt operatiunile specifice prin care se realizeaza (edifica) constructii de orice fel sau se desfiinteaza constructii si/sau amenajari asimilabile constructiilor (Ordinul nr. 1430 din 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50 din 1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare).

Contract

Actul juridic cu titlu oneros, incheiat intre Beneficiar si contractor, in vederea executiei unei lucrari, furnizarii unor produse sau prestarii unor servicii.

Contract de finantare

Actul juridic cu titlu oneros, incheiat intre Organismul Intermediar si Beneficiar, prin care se aproba spre finantare un proiect, in cadrul Programului Operational Regional 2007-2013.

Contractor

Persoana fizica sau juridica, de drept public sau privat, cu care Beneficiarul a incheiat contractul de executie a unei lucrari, de furnizare a unor produse sau de prestare a unor servicii

D

Departamentul pentru Lupta Antifrauda

Desemneaza structura fara personalitate juridica, din cadrul Cancelariei Primului-Ministru, institutie de contact a Oficiului European de Lupta Antifrauda, care asigura coordonarea luptei antifrauda si protejarea efectiva a intereselor financiare ale Uniunii Europene in Romania.
Abrevieri: DLAF

Durata de implementare a proiectului

Perioada cuprinsa intre data semnarii contractului de finantare si data transmiterii de catre Beneficiar a ultimei cereri de rambursare catre Organismul intermediar.

F

Finantare publica

Finantare din fonduri publice. Conform Legii nr. 500 din 2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, fondurile publice reprezinta sumele alocate de la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetul trezoreriei statului, bugetele institutiilor publice autonome, bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetele fondurilor speciale, dupa caz, bugetele institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, bugetul fondurilor provenite din credite externe contractate sau garantate de stat si ale caror rambursare, dobanzi si alte costuri se asigura din fonduri publice; bugetul fondurilor externe nerambursabile. Conform Legii 273 din 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, fonduri publice locale reprezinta sumele alocate de la bugetele locale ale comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti, judetelor si municipiului Bucuresti, bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din bugetele locale, dupa caz, bugetele institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, bugetul imprumuturilor externe si interne, pentru care rambursarea, plata dobanzilor, comisioanelor, spezelor si a altor costuri se asigura din bugetele locale (si care provin din: imprumuturi externe contractate de stat si subimprumutate autoritatilor administratiei publice locale si/sau agentilor economici si serviciilor publice din subordinea acestora), imprumuturi contractate de autoritatile administratiei publice locale si garantate de stat, imprumuturi externe si/sau interne contractate sau garantate de autoritatile administratiei publice locale, bugetul fondurilor externe nerambursabile.

I

Infrastructura

Cladiri, constructii, drumuri de acces, strazi interioare, retea de utilitati publice, retea de comunicatii, exclusiv terenul pe care acestea se afla.

Intreprinderi mici si mijlocii

Intreprinderi care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: au un numar mediu anual de salariati mai mic de 250; realizeaza o cifra de afaceri anuala neta de pana la 50 milioane de euro echivalent in lei, sau detin active totale care nu depasesc echivalentul in lei a 43 milioane de euro, conform ultimei situatii financiare aprobate. Prin active totale se intelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli in avans. (Legea nr. 175 din 2006 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii)

Investitie initiala

Investitie in active corporale si/sau necorporale in scopul infiintarii unei unitati noi, extinderii unei unitati existente, diversificarii productiei aferente unei unitati cu noi produse si a schimbarii fundamentale a procesului de productie, in ansamblul sau, aferent unei unitati existente.

L

Licitatie deschisa de proiecte

Invitatie publica adresata de catre Autoritatea de management / Organismul intermediar unei categorii clar identificate de solicitanti, in vederea depunerii cererilor de finantare pentru proiecte, in cadrul unui domeniu de interventie al axelor prioritare din Programul Operational Regional 2007-2013.

Lucrari de consolidare

Aport de rezistenta asupra bazei/infrastructurii cladirii/drumului pentru a fi conform STAS-urilor in vigoare privind coeficientul seismic.

Lucrari de extindere

In cazul lucrarilor civile, in special cladiri, lucrari de constructie de anexe noi la ansamblu de cladiri existente.

Lucrari de modernizare / reabilitare

Lucrari de constructii si instalatii aferente constructiilor existe precum si lucrarile de retehnologizare ce se realizeaza peste durata normala de functionare a unei constructii, lucrari care odata realizate aduc constructia respectiva la o noua stare de exploatare.

M

Microintreprindere

Intreprinderi care au pana la 9 salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta sau detin active totale de pana la 2 milioane de euro, echivalent in lei.

N

NATURA 2000, Obiectiv de tip NATURA 2000

Conform art.14, alineatele (1) si (2) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 236 din 2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, ariile naturale protejate (inclusiv ariile speciale de conservare si ariile de protectie speciala avifaunistica) sunt evidentiate in mod obligatoriu in planurile nationale, zonale si locale de amenajare a teritoriului si de urbanism, in perimetrul si in vecinatatea acestora fiind interzisa orice lucrare sau activitate susceptibila sa genereze un impact negativ asupra acestora. Alte Ordinul ministrului agriculturii, padurilor, apelor?norme legale in vigoare: si mediului, nr. 552 din 2003 privind aprobarea zonarii interioare a parcurilor nationale si a parcurilor naturale, din punct de vedere al necesitatii de Legea nr. 462 din 2001 pentru aprobarea?conservare a diversitatii biologice Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 236 din 2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale si a speciilor de flora si Directiva nr. 92/43/EEC privind conservarea habitatelor?fauna salbatica naturale, a florei si faunei salbatice

Neregula

Orice abatere de la legalitate, regularitate si conformitate, precum si orice nerespectare a prevederilor memorandumurilor de finantare, memorandumurilor de intelegere, acordurilor de finantare privind asistenta financiara nerambursabila acordata Romaniei de Comunitatea Europeana, precum si a prevederilor contractelor incheiate in baza acestor memorandumuri/acorduri, rezultand dintr-o actiune sau omisiune a operatorului economic, care, printr-o cheltuiala neeligibila, are ca efect prejudicierea bugetului general al Comunitatii Europene si/sau a bugetelor prevazute la art.1 alin (2) lit. a) – f) si i) din Legea nr. 500 din 2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si la art. 1 alin (2) lit. a) – d) din Legea 273 din 2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare.

O

Oficiul European de Lupta Antifrauda

Desemneaza organul independent, din cadrul Comisiei Europene, care raspunde de combaterea fraudei impotriva bugetului Uniunii Europene.
Abrevieri: OLAF

Organism intermediar pentru Programul Operational Regional

Reprezinta institutia desemnata de Autoritatea de Management care, prin delegare de atributii de la aceasta, implementeaza axele prioritare / domeniile de interventie din Programul Operational Regional 2007-2013. In conformitate cu prevederile Hotararii de Guvern nr. 497 din 2004, au fost desemnate cele opt Agentii de Dezvoltare Regionala. Pentru domeniul major de interventie – Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare, in scopul cresterii atractivitatii Romaniei ca destinatie turistica, Organism intermediar este Ministerul pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale.
Abrevieri: OI POR

P

Planul National de Dezvoltare

Document de planificare strategica si programare financiara, care are ca scop sa orienteze si sa stimuleze dezvoltarea economica si financiara a Romaniei pentru atingerea obiectivului UE, respectiv realizarea coeziunii economice si sociale (Hotararea de Guvern nr. 497 din 2004 cu modificarile si completarile ulterioare)
Abrevieri: PND

Program operational

Document strategic de programare elaborat de Statul Membru si aprobat de Comisia Europeana, prin care este stabilita o strategie de dezvoltare sectoriala sau regionala printr-un set de prioritati coerente
Abrevieri: PO

Program Operational Regional

Program care implementeaza elemente importante ale Strategiei Nationale de Dezvoltare Regionala a Planului National de Dezvoltare, contribuind, alaturi de celelalte Programe Operationale, la realizarea obiectivului Strategiei Nationale de Dezvoltare Regionala a PND si Cadrului National Strategic de Referinta, anume diminuarea disparitatilor intre Regiunile de dezvoltare ale Romaniei.
Abrevieri: POR

Proiectul

Desemneaza o serie de activitati economice indivizibile cu obiective stabilite, concepute pentru a produce un rezultat specific intr-o perioada de timp data.

R

Regiuni de dezvoltare

Unitati teritorial - statistice, alcatuite din 4-7 judete prin asocierea libera a Consiliilor Judetene. Ele corespund nivelului NUTS II in Nomenclatorul Unitatilor Statistice Teritoriale (NUTS) ale EUROSTAT, pentru care se colecteaza date statistice specifice, in conformitate cu reglementarile EUROSTAT pentru teritoriile de nivel NUTS II.

S

Schema de ajutor (in limita) de minimis

Act in baza caruia, in conditiile indeplinirii anumitor criterii, pot fi acordate ajutoare individuale unor intreprinderi definite in cadrul actului, in mod general si abstract in limita de minimis. Ajutorul acordat unei intreprinderi, intr-o perioada de pana la 3 ani fiscali, in valoare totala de 200.000 euro (echivalent in lei), este considerat a fi autorizat, in conformitate cu reglementarile comunitare privind concurenta si ajutorul de stat, nefiind necesara notificarea, la Comisia Europeana, a schemei de ajutor de minimis.

Strategia Nationala de Dezvoltare Regionala din PND

Cuprinde prioritatile de dezvoltare ale Romaniei la nivel national, regional si local si propune sustinerea acestora prin investitii publice concentrate, alocate pe baza de programe si proiecte. Strategia reflecta politica Romaniei de dezvoltare regionala, conform Legii dezvoltarii regionale (Legea nr. 315 din 2004) si procesul de descentralizare asa cum este detaliat in Legea Cadru privind Descentralizarea nr. 195 din 2006 precum si alte legi relevante. De asemenea, Strategia ia in considerare Orientarile Strategice de Coeziune ale UE pentru perioada 2007–2013 si Agenda Lisabona.

Strategie de Dezvoltare Regionala 2007-2013

Document elaborat pentru fiecare regiune de dezvoltare, contine prioritati si masuri ce vor putea fi finantate din instrumente structurale prin Programul Operational Regional, Programe Operationale Sectoriale, Planul National Strategic pentru Dezvoltare Rurala, precum si din alte surse de finantare.

U

Unitate de plata pentru POR

Structura din cadrul Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor, avand responsabilitatea transferarii sumelor de pre-finantare, co-finantare alocate de la bugetul de stat, precum si a sumelor din asistenta financiara nerambursabila catre beneficiari (Ordonanta nr. 29 din 2007, art. 1 alin (2) lit. f)).